Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Neurologická klinika

Neurologická klinika

Neurologická klinika v Nitre vykonáva komplexnú diagnostiku a liečbu temer všetkých neurologických ochorení, funguje ako nadregionálne diagnostické a liečebné centrum, pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín. Charakterizuje ho odborne zdatný personál a kompletná škála špecializovaných ambulancií.

Neurologická klinika v spolupráci s Kardiocentrom Nitra a rádiodiagnostickým odd. Jessenius  funguje ako cerebrovaskulárne centrum, ktoré poskytuje pacientom s akútnymi cievnymi mozgovými príhodami okamžitú zobrazovaciu diagnostiku a liečbu vrátane možnosti systémovej a endovaskulárnej rekanalizačnej liečby. Lekársky personál kliniky je 24 hodín denne v nepretržitom telefonickom spojení s krajským operačným strediskom záchrannej služby. Okrem toho klinika pôsobí ako centrum pre liečbu neuromuskulárnych ochorení a centrum pre liečbu sclerosis multiplex, obe s nadregionálnou pôsobnosťou. Úzko spolupracuje s ostatnými klinickými pracoviskami FN Nitra. Na pracovisku sa podáva najmodernejšia liečba vrátane i.v. trombolýzy mozgových infarktov, imunomodulačná liečba autoimunitných ochorení vrátane podávania imunoglobulínov, biologická liečba pri skleróze multiplex ako aj liečba botulotoxínom pri dystóniách a spasticite. Dispenzarizujeme a liečime pacientov s pohybovými ochoreniami vrátane Parkinsonovej choroby a dystónie, v spolupráci s centrom pre extrapyramídové ochorenia na Kramároch zabezpečujeme u parkinsonikov liečbu intestinálnym gélom (duodopa) a liečbu hlbokou mozgovou stimuláciou.

Pracovisko je výučbovou základňou pre študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Neurologická klinika úzko spolupracuje s občianskym združením „Nitrianska neurológia“, ktorej poslaním je podporovať vzdelávanie našich  zamestnancov ako aj podporovať neurologických pacientov nášho regiónu. Od roku 2012 je neurologická klinika umiestnená v novom liečebnom pavilóne internistických disciplín, lôžková časť má celkovo 54 lôžok a nachádza sa na 3. poschodí, ambulantná časť kliniky je umiestnená na prízemí  a 3.poschodí pavilónu.

Organizačná štruktúra kliniky:

  • Jednotka intenzívnej starostlivosti
  • Štandardná lôžková časť – úsek A (muži) a úsek B (ženy)
  • Ambulantná časť

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)                                                                                                 Na JIS je poskytovaná intenzívna liečebná starostlivosť akútnym stavom v neurológii, ako sú náhle cievne mozgové príhody (mozgové infarkty, mozgové krvácania), epileptické stavy a iné poruchy vedomia, akútne polyradikuloneuritídy, myastenické krízy a akútne ochorenia miechy. O pacientov sa starajú lekári školení na intenzívnu starostlivosť a kolektív skúsených  sestier  školených v intenzívnej starostlivosti.

Vedúci lekár: MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

Kontakt – JIS:                                                                                                                                                          Lekár –  037/ 6 545 404                                                                                                 Sestra – 037/ 6 545 403

Štandardná lôžková časť                                                                                                                          Nachádza sa na 3. poschodí nového pavilónu, je rozčlenená na časť A (muži)  – 21 lôžok + 2×1 lôžko na nadštandardnej izbe a časť B (ženy) – 23 lôžok . Hospitalizujeme tu pacientov s rôznorodými neurologickými ochoreniami ako sú ochorenia chrbtice, cievne mozgové príhody, epilepsie, pacienti so sklerózou multiplex a inými zápalovými ochoreniami nervového systému, neuromuskulárnymi ochoreniami, extrapyramídovými ochoreniami, demenciami, bolesťami hlavy a inými menej častými chorobami. Súčasťou časti A a B je úsek rehabilitácie a telocvičňa. Lôžková časť spĺňa svojou vybavenosťou pre pacientov najvyššie kritériá, prirodzenou súčasťou každej izby je samostatná hygienická jednotka. O pacientov sa starajú odborne zdatní lekári a erudované sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári, rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuti.

Kontakt – časť A:

Vedúci lekár: MUDr. Agáta Frišová

Lekár –  037/6 545 337                                                                                                                                          Sestra – 037/ 6 545 535

Kontakt – časť B:

Vedúci lekár: MUDr. Branislav Veselý, PhD.                                                                                                                                                   Lekár –  037/ 6 545 420                                                                                                  Sestra – 037/ 6 545 541

 

Ambulantná časť

Príjmová / konzultačná ambulancia

Vertebrologická ambulancia

Elektromyografia (EMG) a evokované potenciály (EP)

Ambulancia pre nervosvalové ochorenia

Neurosonológia (ultrazvuk)

Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

Centrum pre liečbu sclerosis multiplex

Elektroencefalografia (EEG)

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Ambulancia pre bolesti hlavy

Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramídové poruchy hybnosti

Denný infúzny stacionár

Neuropsychologická ambulancia

Ambulancia klinickej logopédie

Úsek rehabilitácie

 

Pedagogická činnosť

Klinika participuje na výučbe študentov v dennej a externej forme štúdia na FSVaZ Univerzity Konštantína filozofa v Nitre – v odbore ošetrovateľstvo a v odbore zdravotnícky záchranár. Jedná sa o teoretickú a praktickú prípravu študentov, realizovanú v lôžkovej i ambulantnej časti kliniky.

Návštevné hodiny na klinike: 

JIS –  denne (vrátane víkendov):                14.00 – 16.00

Oddelenie – denne (vrátane víkendov):   14.00 – 16.00

jazyk »