Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Neurologická klinika

Neurologická klinika

Neurologická klinika vykonáva komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých neurologických ochorení, pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín. Od roku 2012 sa lôžková časť nachádza na 3. poschodí a ambulantná časť na prízemí nového pavilónu internistických disciplín. Aktuálne pracuje na klinike 14 lekárov, klinický logopéd, neuropsychológ, 37 zdravotných sestier, 4 rehabilitačné sestry (súčasť KFBLR), 9 NZP.

Lôžková časť
Lôžková časť Neurologickej kliniky pozostáva z 3 samostatných ošetrovateľských jednotiek s počtom 54 lôžok: JIS (Jednotka intenzívnej starostlivosti) – 8 lôžok, úsek A 23 lôžok + 1 nadštandard, úsek B 21 lôžok + 1 nadštandard. Súčasťou lôžkovej časti sú dve rehabilitačné jednotky. Lôžková časť spĺňa svojou vybavenosťou pre pacientov najvyššie kritériá, prirodzenou súčasťou každej izby je samostatná hygienická jednotka. Neurologická klinika pracuje ako špecializovaná klinická jednotka koncovej nemocnice, ktorá hospitalizuje všetky neurologické akútne stavy. Funguje ako komplexné cerebrovaskulárne centrum, ktoré poskytuje pacientom s akútnymi cievnymi mozgovými príhodami v spolupráci s Jessenius s.r.o. a Kardiocentrum Nitra s.r.o. okamžitú zobrazovaciu diagnostiku a možnosti systémovej aj endovaskulárnej rekanalizačnej liečby. Lekársky personál kliniky je v nepretržitom telefonickom spojení s krajským operačným strediskom záchrannej služby. Úzko spolupracujeme s ostatnými klinickými pracoviskami FN Nitra, predovšetkým s Neurochirurgickou klinikou, KAIM, Kardiologickou a Internou klinikou, s klinikou FBLR, s oddelením urgentnej medicíny, oddelením cievnej chirurgie a ústavmi SVALZ.

Ambulantná časť
Ambulantná časť Neurologickej kliniky pozostáva z 15 ambulancií a laboratórií. Činnosť každej ambulancie zabezpečuje ambulantná sestra v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 hod. Špecializované činnosti v ambulanciách vykonávajú lekári v určených časových intervaloch. Denne pracuje príjmová a konzultačná ambulancia, vertebrologická ambulancia, sonografické laboratórium, ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia, neurofyziologická ambulancia, centrum pre liečbu sclerosis multiplex, EEG laboratórium, ambulancia pre záchvatové ochorenia, ambulancia pre bolesti hlavy, EMG laboratórium, vrátane vyšetrovania evokovaných potenciálov, ambulancia pre nervosvalové ochorenia, denný stacionár, rehabilitačná ambulancia; v určených dňoch pracuje neuropsychologická a logopedická ambulancia.

Dispenzarizujeme a liečime pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu, sclerosis multiplex, vertebrogénnymi ochoreniami, pohybovými ochoreniami vrátane Parkinsonovej choroby a dystonických ochorení, bolesťami hlavy, epilepsiou a inými záchvatovými ochoreniami, nervosvalovými ochoreniami. Poskytujeme ambulantnú infúznu liečbu v dennom stacionári a centre sclerosis multiplex.

Neurologická klinika FN Nitra je výučbovou základňou pre Katedru ošetrovateľstva a Katedru klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Neurologická klinika spolupracuje s občianskym združením „Pro neurológia“. Spoločnými aktivitami pomáha zlepšovať úroveň starostlivosti o neurologických pacientov v nitrianskom regióne, napr. aj spoluprácou s Klubom sclerosis multiplex a Klubom parkinsonikov v Nitre.

Návštevné hodiny pre rodinných príslušníkov sú na klinike denne (vrátane víkendov) od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

jazyk »