Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Neurologická klinika

Neurologická klinika

Neurologická klinika v Nitre vykonáva komplexnú diagnostiku a liečbu temer všetkých neurologických ochorení, funguje ako nadregionálne diagnostické a liečebné centrum, pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín. Charakterizuje ho odborne zdatný personál a kompletná škála špecializovaných ambulancií.

Neurologická klinika v spolupráci s Kardiocentrom Nitra a rádiodiagnostickým odd. Jessenius  funguje ako cerebrovaskulárne centrum, ktoré poskytuje pacientom s akútnymi cievnymi mozgovými príhodami okamžitú zobrazovaciu diagnostiku a liečbu vrátane možnosti systémovej a endovaskulárnej rekanalizačnej liečby. Lekársky personál kliniky je 24 hodín denne v nepretržitom telefonickom spojení s krajským operačným strediskom záchrannej služby. Okrem toho klinika pôsobí ako centrum pre liečbu neuromuskulárnych ochorení a centrum pre liečbu sclerosis multiplex, obe s nadregionálnou pôsobnosťou. Úzko spolupracuje s ostatnými klinickými pracoviskami FN Nitra. Na pracovisku sa podáva najmodernejšia liečba vrátane i.v. trombolýzy mozgových infarktov, imunomodulačná liečba autoimunitných ochorení vrátane podávania imunoglobulínov, biologická liečba pri skleróze multiplex ako aj liečba botulotoxínom pri dystóniách a spasticite. Dispenzarizujeme a liečime pacientov s pohybovými ochoreniami vrátane Parkinsonovej choroby a dystónie, v spolupráci s centrom pre extrapyramídové ochorenia na Kramároch zabezpečujeme u parkinsonikov liečbu intestinálnym gélom (duodopa) a liečbu hlbokou mozgovou stimuláciou.

Pracovisko je výučbovou základňou pre študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Neurologická klinika úzko spolupracuje s občianskym združením „Nitrianska neurológia“, ktorej poslaním je podporovať vzdelávanie našich  zamestnancov ako aj podporovať neurologických pacientov nášho regiónu. Od roku 2012 je neurologická klinika umiestnená v novom liečebnom pavilóne internistických disciplín, lôžková časť má celkovo 54 lôžok a nachádza sa na 3. poschodí, ambulantná časť kliniky je umiestnená na prízemí  a 3.poschodí pavilónu.

Organizačná štruktúra kliniky:

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti
 • Štandardná lôžková časť – úsek A (muži) a úsek B (ženy)
 • Ambulantná časť

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

Na JIS je poskytovaná intenzívna liečebná starostlivosť akútnym stavom v neurológii, ako sú náhle cievne mozgové príhody (mozgové infarkty, mozgové krvácania), epileptické stavy a iné poruchy vedomia, akútne polyradikuloneuritídy, myastenické krízy a akútne ochorenia miechy. O pacientov sa starajú lekári školení na intenzívnu starostlivosť a kolektív skúsených sestier  školených v intenzívnej starostlivosti.

JIS:

Vedúci lekár MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
Lekár037/6545 404
Sestra037/6545 403
Lokalizácia  Nový liečebný pavilón, 3. poschodie, trakt C

 

Štandardná lôžková časť

Nachádza sa na 3. poschodí nového pavilónu, je rozčlenená na časť A (muži)  – 21 lôžok + 2×1 lôžko na nadštandardnej izbe a časť B (ženy) – 23 lôžok . Hospitalizujeme tu pacientov s rôznorodými neurologickými ochoreniami ako sú ochorenia chrbtice, cievne mozgové príhody, epilepsie, pacienti so sklerózou multiplex a inými zápalovými ochoreniami nervového systému, neuromuskulárnymi ochoreniami, extrapyramídovými ochoreniami, demenciami, bolesťami hlavy a inými menej častými chorobami. Súčasťou časti A a B je úsek rehabilitácie a telocvičňa. Lôžková časť spĺňa svojou vybavenosťou pre pacientov najvyššie kritériá, prirodzenou súčasťou každej izby je samostatná hygienická jednotka. O pacientov sa starajú odborne zdatní lekári a erudované sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári, rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuti.

Kontakt – časť A:

Vedúci lekár MUDr. Agáta Frišová
Lekár037/6545 337
Sestra037/6545 535
Lokalizácia  Nový liečebný pavilón, 3. poschodie, trakt A

 

Kontakt – časť B:

Vedúci lekár MUDr. Branislav Veselý, PhD.
Lekár037/6545 420
Sestra037/6545 541
Lokalizácia  Nový liečebný pavilón, 3. poschodie, trakt B

 

Náš tím lekárov 

 • Hajaš Gabriel  MUDr., PhD.
 • Göbö Tibor  MUDr.
 • Petrovičová  Andrea  MUDr. , PhD.
 • Kováčová  Slavomíra  MUDr., PhD.
 • Virágová  Monika  MUDr.
 • Veselý  Branislav  MUDr., PhD.
 • Miklošková  Marta  MUDr.
 • Frišová  Agáta   MUDr.
 • Buranský  Martin MUDr.
 • Saková Barbora   MUDr.
 • Urcikánová Helena, MUDr.
 • Kadúcová Stanislava MUDr.
 • Ivanová  Natália  MUDr.
 • Gašpareková Veronika  MUDr.
 • Dunčková Lenka MUDr.
 • Bangová  Michaela  MUDr.
 • Petráková Eliška  MUDr.
 • Dzian Eva MUDr.

 

Ambulantná časť Neurologickej kliniky

 • Príjmová a  konzultačná ambulancia
 • Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia
 • Ambulancia pre bolesti hlavy
 • Vertebrologická ambulancia
 • Centrum pre liečbu sklerózy multiplex
 • Elektromyografia (EMG) a evokované potenciály (EP)
 • Ambulancia pre nervosvalové ochorenia
 • Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramídové poruchy hybnosti
 • Infúzny stacionár
 • Elektroencefalografia (EEG)
 • Ambulancia pre záchvatové ochorenia
 • Neurosonologická ambulancia (ultrazvuk mozgových ciev)
 • Neuropsychologická ambulancia
 • Ambulancia klinickej logopédie

 

Pedagogická činnosť

Klinika participuje na výučbe študentov v dennej a externej forme štúdia na FSVaZ Univerzity Konštantína filozofa v Nitre – v odbore ošetrovateľstvo a v odbore zdravotnícky záchranár. Jedná sa o teoretickú a praktickú prípravu študentov, realizovanú v lôžkovej i ambulantnej časti kliniky.

Návštevné hodiny na klinike: 

JIS –  denne (vrátane víkendov):                14.00 – 16.00

Oddelenie – denne (vrátane víkendov):    14.00 – 16.00

jazyk »