Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v Fakultnej nemocnici Nitra, Špitálska 6, 950 01  Nitra, kontakt na zodpovednú osobu: pravne@osobnyudaj.sk. Kontaktné údaje na správcu kamerového systému: +421(0)37 6545 100
Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
Monitorovaním priestorov kamerovým systémom budeme spracúvať vaše osobné údaje (podobizeň a obrazové informácie o správaní), a to za účelom: ochrany života, zdravia, majetku Fakultnej nemocnici Nitra, ako aj dotknutých osôb.  Priestor prístupný verejnosti sa monitoruje len na účely ochrany majetku prevádzkovateľa, ochrany majetku alebo zdravia. Na klinikách sa monitoruje zdravotný stav hospitalizovaných pacientov.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je: čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad pri poskytnutí súčinnosti v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,    čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Komu vaše osobné údaje poskytneme?
Ak to bude potrebné, vaše osobné údaje poskytneme polícii, prípadne iným orgánom za účelom šetrenia trestného činu alebo priestupku. Vaše osobné údaje budeme spracúvať s našimi zmluvne zaviazanými dodávateľmi, ktorými sú: SPIN – SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen a 9nine, s.r.o., 951 53 Klasov č. 13
Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských operácií nemáme v úmysle vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).
Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 14 dní. Po ich uplynutí tejto lehoty vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme, okrem prípadov, keď bude vytvorený záznam predmetom ďalšieho šetrenia. Pri monitorovaní zdravotného stavu hospitalizovaných pacientov sa záznam nevyhotovuje.
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo: vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, opravu vašich osobných údajov, vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nie však v prípade ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa), vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, namietať spracovanie vašich osobných údajov. Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. To znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti: osobne alebo písomne na vyššie uvedenej adrese; alebo elektronicky, prostredníctvom emailovej adresy pravne@osobnyudaj.sk.
jazyk »