Kontaktné informácie

Fakultná nemocnica Nitra

Sídlo:
Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
IČO: 17336007
DIČ/IČ DPH: 2021205197/SK2021205197
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR

Email:
Tel. čísla:
  • 037 / 6545 111, - 112, -113

Podateľňa:
Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00 (pracovné dni)

jazyk »