Fakultná nemocnica Nitra Pre pacientov Oddelenie sociálnej starostlivosti

Oddelenie sociálnej starostlivosti

Odborné zameranie pracoviska:

Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou liečebného procesu u hospitalizovaných pacientov (deti, dospelí, seniori) s cieľom analýzy náhlych sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z choroby alebo úrazu alebo vyhodnotenie dlhodobých sociálnych problémov u pacienta, ktoré sa zvýraznili aktuálnou hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. Cieľom je zrealizovať odbornú analýzu sociálnych problémov súvisiacich s aktuálnym zdravotným stavom, stanoviť sociálnu diagnózu a plán riešení na zmiernenie až vyriešenie daných dôsledkov za podmienky aktívnej spolupráce pacienta a jeho okolia s dôrazom na multidisciplinárnu kooperáciu (spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi, úradmi, štátnymi a samosprávnymi inštitúciami a inými organizáciami).

Cieľom pracoviska je poskytnúť pacientovi a jeho sociálnemu okoliu (rodina, komunita) odporúčania v zmysle súboru sociálnych intervencií k zabezpečeniu hlavne oblasti následnej starostlivosti po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení.

Postup pri umiestňovaní klienta do zariadenia sociálnych služieb

  Pri rozhodovaní o umiestnení pacienta do zariadenia sociálnych služieb, v prvom rade zrealizujeme podrobnú analýzu zdravotného a sociálneho stavu, na základe piatich kritérií:

 • VEK PACIENTA
 • AKTUÁLNY ZDRAVOTNÝ STAV A VÝVOJ ZDRAVOTNÉHO STAVU
 • SOCIÁLNY A EKONOMICKÝ STAV PACIENTA (rodinný stav, stav bývania, sociálne fungovanie pacienta pred hospitalizáciou, vzťah príbuzných vo vzťahu k pacientovi). Pravidelný finančný príjem pacienta: dôchodok, dávka v hmotnej núdzi, dávka nemocenského poistenia
 • STAV MOBILITY (chodiaci, hypomobilný, ležiaci)
 • STAV SEBAOBSLUHY PACIENTA (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu ).

Administratívny postup umiestňovania pacienta do zariadenia sociálnych služieb (ZSS).

1.FÁZA : po vyhodnotení aktuálneho zdravotného a sociálneho stavu pacienta v prípade rozhodnutia o zahájení procesu o umiestnení pacienta do ZSS. Zariadenie sociálnych služieb delíme na niekoľko druhov sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov– podmienky pre umiestnenie do zariadenia: dôchodkový vek (aktuálne je to 62 rokov a 76 dní a viac), nepriaznivý zdravotný stav, stav mobility a sebaobsluhy. Celková odkázanosť najmenej IV. Stupeň odkázanosti.

Zariadenie opatrovateľskej služby – plnoletá fyzická osoba, poskytovanie pobytovej sociálnej služby na určitý  čas vzhľadom k zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy danej osoby.

Domov sociálnych služieb – poskytuje  sociálna služba týždennou, ambulantnou alebo pobytovou formou osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, vzhľadom k zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy danej osoby.

Špecializované zariadenie – poskytovanie pobytovej sociálnej služby osobe pri zmene zdravotného stavu, stavu mobility a stavu sebaobsluhy, ktoré vznikli v dôsledku nasledujúcich ochorení: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu, schizofrenia, sklerozamultiplex, pervazívna vývinová choroba, hluchoslepota, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Po vyhodnotení celkového stavu a výbere druhu sociálnej služby, sa spisuje tzv. Žiadosť o posúdenie odkázanosti, ktorá obsahuje základné údaje o žiadateľovi (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, kontakt na žiadateľa, kontakt na blízku osobu žiadateľa, rodinný stav žiadateľa, aktuálny ekonomický príjem žiadateľa, druh sociálne služby (DSS, ŠZ, Zariadenie podporného bývania, rehabilitačné stredisko), formu sociálnej formy (denná, týždenná, celoročná). V prípade obmedzenia spôsobilosti na právne úkony žiadateľa zastupuje oprávnená osoba podľa uznesenia príslušného súdu. K žiadosti sa prikladá tzv. lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý analyzuje aktuálny zdravotný stav žiadateľa vzhľadom na vybraný druh sociálnej služby. Nález musí obsahovať aj aktuálny popis duševného stavu žiadateľa, stav mobility a stav kontinencie. K lekárskemu nálezu odporúčame priložiť kópie prípadných prepúšťacích správ za posledné obdobie, nálezy od odborných lekárov (psychiatrické vyšetrenie) nie staršie ako 3 mesiace. Po skompletizovaní danej žiadosti o posúdenie odkázanosti na danú službu, sa daná žiadosť zaregistruje na príslušnom úrade:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska, ak ide o konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu  v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.

Ak je žiadateľ občanom nitrianskeho kraja žiadosť sa podáva na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre. Ak ide o konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu : domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.

Dané úrady po podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spracovávajú danú žiadosť v zmysle vypracovania zdravotného a sociálneho posudku odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých sa vydáva konečné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu  a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby  a návrhy fyzickej osoby. Po vydaní a správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa končí prvá fáza procesu umiestnenia do ZSS.

2.FÁZA –druhá fáza umiestňovania osoby do ZSS, začína zmonitorovaním zariadení sociálnych služieb v rámci nitrianskeho kraja (príp. aj mimo nitrianskeho kraja), ktorý daný druh sociálnej služby podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydanou obcou alebo vyšším územným celkom poskytujú. Odporúčame už počas prvej fázy umiestňovania osoby do ZSS zmonitorovať poskytovateľov pobytových sociálnych služieb. Po rozhodnutí o výbere zariadenia sociálnych služieb sa s daným zariadením uzatvára písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje: meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a forma sociálnej služby, k zmluve sa prikladá potvrdenie o príjme danej osoby za aktuálny a predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenia o vyhlásení o majetkových pomeroch. Na základe tejto žiadosti sa daná osoba zaeviduje do zoznamu čakateľov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby na stanovený druh sociálnej služby podľa rozhodnutia na stanovenú sociálnu službu je možné uzatvoriť aj s viacerými zariadeniami sociálnych služieb (dvoma a viac).

3.FÁZA – znamená konkrétne stanovenie termínu nástupu žiadateľa do konkrétneho zariadenia sociálnych služieb. V prípade ak vybrané zariadenie sociálnych služieb disponuje voľným miestom a žiadateľ súhlasí je možné daný nástup doriešiť už pri druhej fáze, t.j. pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je nutné sa riadiť pokynmi sociálneho pracovníka vybraného zariadenia sociálnych služieb. K nástupu do zariadenia sociálnych služieb sa obvykle riešia nasledovné veci: kompletizácia potrebných osobných vecí: hygienické potreby, osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca, rodný list), potvrdenie o bezinfekčnosti, potvrdenie o poskytovateľovi primárnej zdravotnej starostlivosti -. Odhlásenie od aktuálneho praktického lekára pre dospelých, prihlásenie k novému praktickému lekárovi pre dospelých v manažmente ZSS.

Vysvetlivky:  

 • DSS – Domov sociálnych služieb
 • ŠZ – Špecializované zariadenie
 • ZpS – Zariadenie pre seniorov
 • ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby
PhDr. Marek Šrank, PhD.

PhDr. Marek Šrank, PhD.

sociálny pracovník

 • 037/6545 935
Bc. Jana Kuklová

Bc. Jana Kuklová

sociálny pracovník

 • 037/6545 935

Pracovná doba

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.

jazyk »