Fakultná nemocnica Nitra História nemocnice

História nemocnice

Fakultná nemocnica Nitra

V súčasnosti Fakultná nemocnica v Nitre je koncových zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 14 klinikách, 10 oddeleniach, 81 špecializovaných ambulanciách. K dispozícii pacientom je 722 lôžok.

1834

Začiatky nemocnice

Začiatky nemocnice v Nitre sa začali písať už v roku 1834, keď na konci Pároviec, pri ceste na Mlynárce, boli postavené dve budovy nemocnice. Neskôr už nemocnica na Párovciach ani umiestnením, ani kapacitou postelí nevyhovovala. Župné zhromaždenie sa rozhodlo postaviť novú nemocnicu na novom mieste. V súčasných priestoroch „Pod Kalváriou“ je od roku 1894. Celková kapacita nemocnice pri jej otvorení bola 151 postelí.

1902

Začiatky nemocnice

Prvým riaditeľom nemocnice Pod Kalváriou bol MUDr. Biringer, ktorý sa zaslúžil o zakúpenie prvého röntgenového prístroja v roku 1902. Ošetrovateľské a pomocné práce v kuchyni a na oddeleniach i v hospodárskej časti vykonávali rehoľné sestry rádu Vincentiek. Rok 1920 bol významný tým, že sa v celom areáli nemocnice zaviedlo elektrické osvetlenie, plyn slúžil už iba na ohrievanie. Vo vojnových rokoch mala nitrianska nemocnica 652 postelí a bola po bratislavskej a martinskej nemocnici treťou najväčšou na Slovensku.

1946

V prvých povojnových rokoch

V prvých povojnových rokoch po oslobodení bolo možné zaznamenať rozširovanie nemocničných priestorov a rast kádrov. V roku 1946 sa zriadilo ďalšie samostatné detské oddelenie, v 1947 krčné a v r. 1951 očné oddelenie. V roku 1963 bol daný do prevádzky moderný gynekologicko-pôrodnícky a urologický pavilón. Počet postelí dosiahol 972, v roku 1966 sa na onkologickom oddelení inštalovala kobaltová bomba. Rok 1972 bol významný pre detské oddelenie, ktoré sa presťahovalo do novej modernej budovy pod Zoborom, kde našli priestory pediatrické ambulancie a lôžková časť.

1992

Roky výstavby nových pavilónov

80-te a 90-te roky minulého storočia boli rokmi výstavby nových pavilónov. V roku 1992 bol odovzdaný do užívania nový pavilón II. Internej kliniky a neurológie „Olympia“ a v tom istom roku bol položený základný kameň nového pavilónu chirurgických disciplín, ktorý bol dokončený v roku 1997. Sú v ňom sústredené kliniky: chirurgická, neurochirurgická, očná, ORL, KAIM, ortopedicko-traumatologická. Od roku 2009 je do PCHD presunuté pracovisko urgentnej medicíny. V pavilóne sa nachádza aj CT a röntgenologické pracovisko firmy Jessenius. Všetky pracoviská, ambulancie, klinky a oddelenia sú prepojené intranetom.

2002

Významný rok pre nemocnicu

Rok 2002 bol pre nemocnicu veľmi významným, stala sa Fakultnou nemocnicou, ktorá zabezpečuje výuku študentov katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Neskôr ku katedre ošetrovateľstva pribudli aj katedra urgentnej medicíny, katedra fyzioterapie a balneológie. Vzdelávací proces okrem kmeňových zamestnancov fakulty zabezpečujú aj lekári nemocnice. V rovnakom roku, roku 2002, sa z Nemocnice s Poliklinikou stala Fakultná nemocnica.

Koncom roka 2003 sa detské oddelenie presťahovalo z budovy pod Zoborom do areálu nemocnice, do budovy bývalého ORL oddelenia.

Prehľad doterajších riaditeľov nemocnice:

Nemocnica na Párovciach: od roku 1834-1848 chirurg Daniel Fakla, 1849 Dr. Anton Pachner, 1850-1864 chirurg Stanislav Rozáry, 1865 – 1880 MUDr. František Gašparík, 1881-1889 MUDr. Karol Thuróczy

Nemocnica Pod Kalváriou (súčasná): MUDr. František Biringer, MUDr. Michal Babo, MUDr. Ľudovít Čársky, MUDr. Závodný, MUDr. Ladislav Počík, MUDr. Štefan Fraštacký, MUDr. Adolf Goldschmied, MUDr. Dezider Zachar,  prof. Emil Bakoš, CSc., MUDr. Stanislav Dúbravický, MUDr. Milan Korček, MUDr. Droppa, CSc., MUDr. Dezider Šiška, MUDr. Ivan Obuch, MUDr. Otto Hunák, MUDr. Danková Marta, MUDr. Karol Mariš,  od roku 1998-2005 MUDr. Viktor Žák, CSc., 1.4.2005-1.9.2005 MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.,  od 1.9.2005-31.12.2007 opäť MUDr. Viktor Žák, CSc., od 1.1. 2008 do 31.12.2010 viedol nemocnicu MUDr. Jozef Valocký, od 1.1.2011 do 13.4.2012 viedol nemocnicu MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc. a od 14.4.2012 do roku 2016 bol riaditeľom MUDr. Jozef Valocký. V roku 2016 sa opakovane stal riaditeľom MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., v roku 2018 na poste generálneho riaditeľa pôsobil Ing. Ľubomír Dorociak. Od 15.5.2017 bol vytvorený štatutárny orgán Rada riaditeľov a nemocnicu viedla generálna riaditeľka Ing. Jarmila Mikušová, medicínsky riaditeľ MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH a ekonomický riaditeľ Ing. Martin Neštický, MBA. Od apríla 2020 viedol nemocnicu MUDr. Milan Dubaj, PhD., od júla 2021 JUDr. Marian Korytiak, PhD., od 02.08.2023 viedol nemocnicu Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M.,MPH. MUDr. Ondrej Šedivý je aktuálne novým riaditeľom od 09.02.2024

jazyk »