Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Kardiologická klinika

Kardiologická klinika

Kardiologická klinika je súčasťou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Klinika poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu, s výnimkou intervenčnej kardiológie. V tejto oblasti spolupracuje s Kardiocentrom Nitra s.r.o, lokalizovanom v areáli Fakultnej nemocnice, ktoré poskytuje starostlivosť v oblasti intervenčnej kardiológie ( koronarografické vyšetrenie, koronárne angioplastiky a primárne koronárne intervencie)..

Klinika v úzkej kooperácii s Kardiocentrom Nitra pracuje ako nadregionálne pracovisko. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná s súlade s najnovšími poznatkami medicínskej vedy, založenej na medicíne dôkazov a v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v odbore kardiológia. Kardiologická klinika spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami a odbormi ako je anesteziológia a intenzívna medicína, urgentná predhospitalizačná a iniciálna hospitalizačná starostlivosť, všeobecná interná medicína, angiochirurgia a rádiodiagnostika .

Organizačná štruktúra kliniky:

Klinika je členená na nasledovné úseky:

 • Úsek koronárnej jednotky, arytmií a kardiostimulácie
 • Lôžkový úsek štandardnej starostlivosti
 • Úsek neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
 • Súčasťou kliniky sú aj nasledovné ambulantné pracoviská:
 • všeobecná kardiologická ambulancia
 • ambulancia arytmológie a kardiostimulácie
 • ambulancia preventívnej kardiológie
 • ambulancia pre srdcové zlyhávanie
 • interná ambulancia pre predoperačné interné vyšetrenia
 • endokrinologická ambulancia
 • angiologická ambulancia

Na uvedených úsekoch pracuje:
23 lekárov, z toho 5 kardiológov, 2 endokrinológovia, 7 vnútorné lekárstvo, 1 angiológ a 8 internistov

Charakteristika činností jednotlivých úsekov a častí kliniky

Úsek koronárnej jednotky, arytmií a kardiostimulácie je pracoviskom s nepretržitou prevádzkou, ktoré poskytuje akútnu starostlivosť o pacientov so závažným akútnym postihnutím kardiovaskulárneho aparátu, vyžadujúcim komplexnú akútnu kardiologickú starostlivosť, vrátane monitoringu vitálnych funkcií. Na úseku je zaistená možnosť defibrilácie, kardioverzie, urgentného zavedenia dočasnej kardiostimulácie, implantácie dlhodobých kardiostimulátorov, invazívneho a transesofageálneho elektrofyziologického vyšetrenia a invazívneho vyšetrenia a monitorovania hemodynamiky.

Spolu s ostatnými úsekmi kliniky zabezpečuje komplexnú kardiologickú diagnostiku a liečbu s výnimkou intervenčnej kardiológie.

Invazívne vyšetrovacie metódy:

 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • Implantácie trvalých kardiostimulátorov (jednodutinové, dvojdutinové)
 • Invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky
 • Punkcie centrálnych vén.

Úsek neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky zabezpečuje komplexnú neinvazívnu kardiovaskulárnu diagnostiku. Disponuje nasledovnými vyšetrovacími metodikami:

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

Úsek štandardnej lôžkovej starostlivosti poskytuje komplexnú nemocničnú diagnosticko-ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vyžadujúcimi hospitalizáciu. Je pracoviskom s nepretržitou prevádzkou. Využíva služby ostatných úsekov kliniky, úzko s nimi kooperuje.Akútne kardiologické stavy sú prijímané na hospitalizáciu priamo v rámci bezprostredného spádu pracoviska, alebo ako preklady z iných oddelení a zdravotníckych zariadení – po dohovore. Pacienti, u ktorých si zdravotný stav nevyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu, sú zaradení na čakací zoznam a na hospitalizáciu sú pozývaní podľa poradovníka

 

Kardiologická ambulancia – všeobecná kardiologická ambulancia: poskytuje ambulantne komplexnú kardiologickú starostlivosť v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní ambulantnej kardiologickej starostlivosti. Venuje sa diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, posudkovej a znaleckej činnosti v odbore kardiológia

 

Ambulancia pre poruchy srdcového rytmu a kardiostimuláciu poskytuje ambulantné služby chorým s poruchami srdcového rytmu, s potrebou dlhodobej kardiostimulácie, sleduje pacientov s dlhodobou kardiostimulačnou liečbou, dispenzarizuje chorých s niektorými poruchami srdcového rytmu. Poskytuje i posudkové a znalecké služby v odbore.

 

Ambulancia preventívnej kardiológie poskytuje starostlivosť vo sfére primárnej, ale predovšetkým sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s vysokým stupňom rizika. Kooperuje s ostatnými úsekmi kliniky, s lekármi prvého kontaktu i inými kardiologickými ambulanciami.

 

Ambulancia pre srdcové zlyhávanie poskytuje diagnosticko-liečebnú a konziliárnu starostlivosť o pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním, s nadregionálnym pôsobením, v úzkej kooperácii s ostatnými úsekmi kliniky.

 

Endokrinologická ambulancia realizuje ambulantnú starostlivosť a konziliárne služby pre pacientov s endokrinnými ochoreniami, so špeciálnym dôrazom na endokrinné ochorenia viazané s kardiovaskulárnymi chorobami. Na vyšetrenie sa objednáva od 13:00 do 14:30.

 

Interná ambulancia pre predoperačné interné vyšetrenia realizuje predoperačné vyšetrenia pre pacientov indikovaných k operačnej liečbe vo FN Nitra. Kooperuje s Úsekom neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky a ostatnými zložkami FN.

Pedagogická činnosť

Klinika významnou mierou participuje na výučbe študentov v dennej a externej forme štúdia na FSVaZ Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, v bakalárskom a magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo a v bakalárskom štúdiu v odbore zdravotnícky záchranár. Výučbu zameranú na kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu študentov, realizovanú v lôžkovej i ambulantnej časti kliniky, vedú kvalifikovaní pracovníci.

 

Cieľom vytvorenia Kardiologickej kliniky bolo skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami v regióne ako aj v nadregionálnej pôsobnosti. Kooperácia Kliniky s Kardiocentrom Nitra, lokalizovanom v areáli FN dáva predpoklady na splnenie najnáročnejších kritérií kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami v komplexnom rozsahu, s výnimkou poskytovania kardiochirurgických služieb. Vznikla tak zároveň báza na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti vo väzbe na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Návštevné hodiny na klinike: 

Denne (vrátane víkendov) od 13.30 hod. do 15.30 hod.

 

Ambulancie Kardiolog. kliniky sa nachádzajú na prízemí Liečebného pavilónu

ambulancia preventívnej kardiológieč. 5
amb. arytmológie a kardiostimulácieč. 4
endokrinologická amb.č. 8
interná predoperačná amb. č. 7
angiologická amb.č. 6
jazyk »