Interná klinika

Interná klinika je súčasťou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

Klinika sa aktuálne profiluje ako špecializované pracovisko internistických disciplín okrem kardiológie. Ťažiskom odbornej starostlivosti lôžkovej časti  sú choroby gastrointestinálneho traktu a pečene, cukrovka (diabetes), poruchy látkovej premeny a výživy , obezita, choroby obličiek, ochorenie dýchacieho systému, cievneho systému, intoxikácie, reumatologické choroby a systémové choroby spojiva, choroby endokrinného a imunitného systému. Klinika spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami a klinikami FN Nitra a využíva širokú škálu laboratórnej diagnostiky. Od roku 2012 je klinika umiestnená na 2. poschodí NLP, ambulantná časť je na prízemí NLP – Nový liečebný pavilón internistických disciplín.

Pedagogická činnosť:

Pracovisko je výučbovou základňou pre FSVaZ UKF v Nitre a SZŠ v Nitre. Významnou mierou participuje na výučbe študentov v dennej aj externej forme  magisterského a bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo,  a v Bc. štúdiu v odbore zdravotnícky záchranár. Výučbu zameranú na kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu študentov, realizovanú v lôžkovej i ambulantnej časti kliniky vedú kvalifikovaní pracovníci.

Organizačná štruktúra kliniky:

Od septembra 2022 sa klinika rozdelila na úsek vnútorného lekárstva a úsek intervenčnej gastroenterológie.

Interná klinika – úsek vnútorného lekárstva sa  delí na lôžkovú a ambulantnú časť.

  • Lôžková časť – JIS, časť štandardnej starostlivosti – ženská a mužská
  • Ambulantná časť – 17 odborných ambulancií

Jednotka intenzívnej starostlivosti

JIS disponuje s 9 lôžkami, kde sa poskytuje intenzívna liečebno – preventívna starostlivosť akútnym stavom širokého spektra ochorení, hlavne s ochorením tráviaceho traktu s nemožnosťou stravovať sa, s akútnym zlyhaním obličiek, s novodiagnostikovanou cukrovkou, akútnym zhoršením krvného tlaku, intoxikácie a pod.

Kontakt JIS:  lekár 037/6545 290                               Sestra 037/6545 322

Lôžková časť – štandardné lôžka v počte 43 + 2 nadštandardné izby ( 21 ženských a 20 mužských)

Na uvedených úsekoch sa poskytuje komplexná zdravotno – diagnosticko – ošetrovateľská starostlivosť o pacientov , ktorí nevyžadujú akútnu starostlivosť a sú plánovane prijímaní, alebo prekladaní  z iných oddelení, kliník FN Nitra, alebo zo zdravotníckych a sociálnych zariadení .

Kontakt  odd. muži :sestra 037/6545 278       odd. muži :lekár   037/6545 229

odd. ženy :sestra 037/6545 334                       odd. ženy: lekár   037/6545 548

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí NLP

Ambulancie

Nefrologická amb.  č. dverí 9 

PO – ŠTV8,00 – 10,00 hod č.t.037/6545 866

 

Amb. vnút. lek. č.  9     

PO – ŠTV10,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 355
PIA  7,00 – 15,00 hod

 

Sono amb.  č. 10

PO – PIA  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 277

 

Prijmová amb.č.11         

PO – PIA  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 355

 

Vnút. lek. č. 11

PO – ŠTV  7,00 – 9,00 hod

 

Diabetol. amb. č. 11

PO – UT  9,00 – 12,00 hod
STR  9,00 – 13,00 hod
ŠTV  9,00 – 14,00 hod
PIA  7,00 – 14,00 hod

 

Angiol. amb.  č.11                 

PO – STR13,00 – 15,00 hod
ŠTV – PIA14,00 – 15,00 hod

 

Diabetol. amb. č.12

ŠTV  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 230,254

 

Vnút.lek.  č. 12

PO – PIA  9,00 – 14,00 hod

 

Reumat. amb. č. 13

PO – UT  8,30 – 11,30 hodč.t. 037/6545 405
ŠTV  9,30 – 11,30 hod

 

Geriatr. amb. č.  13       

STR  7,00 – 15, 00 hodč.t. 037/6545 405

 

Amb.vnút.lek č. 13                 

PIA  7,00 – 15,00 hod

 

Reumat.amb. č.14       

PO – PIA11,30 – 14,30 hodč.t. 037/ 6545 867

 

Hepatolog. amb. č. 2 

PO – PIA  7,00 – 11,00 hodč.t. 037/6545 492

 

Farmakol. amb. č.2           

PO – PIA11,00 – 15,00 hod

 

Gastroenterológia č. 0,1,2,3   

PO – PIA  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 964

 

Ambulancia AKI č.  pavilón č. 22 (bývalý Zlatý Vek) č. 1.28, 1.29     

PO – PIA  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/6545 959

 

Ambulancia PaF  pavilón Infekčnej kliniky 1 posch.     

PO – PIA  7,00 – 15,00 hodč.t. 037/ 6545 608

 

Návštevné hodiny na klinike denne od 14,00 – 16,00 hod

 

Interná predoperačná ambulancia spadá pod Kardiologickú kliniku!

Interná klinika sa podieľa na chode tumorboardu:

 

jazyk »