Interná klinika

Interná klinika FN Nitra sa aktuálne  profiluje ako špecializované pracovisko internistických disciplín okrem kardiológie. Ťažiskom odbornej starostlivosti v lôžkovej časti sú choroby gastrointestinálneho traktu a pečene, diabetes mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy, obezita, choroby obličiek, ochorenia dýchacieho systému, choroby krvi, choroby cievneho systému, intoxikácie, systémové choroby a kompletná diferenciálna diagnostika v rámci odboru vnútorné lekárstvo. Interná klinika spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami a klinikami FN Nitra a využíva širokú škálu laboratórnej diagnostiky. Biologický materiál získaný z početných odberov odosielame na renomované pracoviská v rámci SR.Pracovisko je výučbovou základňou pre FZVaZ  Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

Organizačná štruktúra kliniky:

Klinika je členená na nasledovné úseky:

–          Ambulantná časť

–          Jednotka intenzívnej starostlivosti  JIS

–          Lôžkový úsek štandardnej starostlivosti  – ženský a mužský

Lôžková časť

JIS disponuje s 9 lôžkami

Na lôžkach JIS interná klinika sa  poskytuje  intenzívna liečebnopreventívna starostlivosť akútnym stavom širokého spektra ochorení, hlavne s ochoreniami tráviaceho traktu s nemožnosťou stravovať sa, s akútnym zlyhaním obličiek, s novodiagnostikovanou cukrovkou, akútnym zhoršením krvného tlaku , intoxikácie , a podobne. O pacientov sa stará odborný lekár školený na intenzívnu starostlivosť a kolektív zdravotných sestier  školené v intenzívnej starostlivosti.
kontakt – JIS:
lekár – 037 / 6545 290
sestra – 037 / 6545 322

Štandardné lôžka v počte 42 + 2 nadštandardné  izby, 21 ženských  a 21 mužských

Na uvedených úsekoch sa poskytuje komlexná nemocničná zdravotno –  diagnosticko – ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami obličiek, pečene, pľúc, krvi, tráviaceho traktu, ciev, pohybovej sústavy a poruchou metabolizmu, s vysokým krvným tlakom, systémové  ochorenia , ktoré nevyžadujú akútnu hospitalizáciu.  Pacienti sú na hospitalizáciu  prijímaní priamo z iných oddelení a kliník, alebo zdravotníckych  a sociálnych zariadení po dohovore ako príjmy, alebo preklady. Pacienti, u ktorých si zdravotný stav nevyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu sú objednávaní.

sestra(muži) – 037 / 6545 278
lekár(muži) – 037 / 6545 229
sestra(ženy) – 037 / 6545 334
lekár(ženy) – 037 / 6545 548

Pedagogická činnosť

Klinika významnou mierou participuje na výučbe študentov v dennej a externej forme štúdia na FSVaZ Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, v bakalárskom a magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo a v bakalárskom  štúdiu v odbore zdravotnícky záchranár. Výučbu zameranú na kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu študentov, realizovanú v lôžkovej i ambulantnej časti kliniky vedú kvalifikovaní pracovníci.

Ambulancie

Interná príjmová ambulancia
Angiologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Geriatrická ambulamcia
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Nefrologická ambulancia
Reumatologická ambulancia
Hepatologická ambulancia

Farmakologická ambulancia
Imunologická ambulancia

Interná ambulancia – hypertenziologická

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

EKG, Holterov monitoring TK, Dupplexné  vyšetrenie ciev dolných končatín, ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej

Interná predoperačná ambulancia spadá pod Kardiologickú kliniku!

Návštevné hodiny na klinike: 

JIS denne (vrátane víkendov) od 14.00. hod. do 16.00 hod.

Oddelenie (muži/ženy) vrátane víkendov od 13.00 hod. do 16.00.hod.

Interná klinika sa podieľa na chode tumorboardu:

 

jazyk »