Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Onkologická klinika

Onkologická klinika

Oddelenie radiačnej onkológie

Rádioterapia (RT) je jednou zo základných modalít onkologickej liečby. V priebehu liečby ju podstúpi približne 60% onkologických pacientov. Na našom pracovisku ožarujeme 800-1000 onkologických pacientov ročne.

Princípom rádioterapie je aplikácia ionizujúceho žiarenia cielene do oblasti nádoru tak, aby došlo k poškodeniu a odumretiu nádorových buniek.
Na našom pracovisku používame v liečbe zhubných ochorení vysokoenergetické fotónové a elektrónové žiarenie. Na liečbu nezhubných ochorení gama-žiarenie rádioizotopu cézia 137.

Pracovisko je vybavené prístrojmi, ktoré umožňujú vysoko konformné techniky rádioterapie- 3D CRT (3-D konformálnu RT), IMRT (rádioterapia s modulovanou intenzitou), VMAT (volumetric modulated arc therapy), IGRT (image guided radiotherapy - RT riadená obrazom- presnosť nastavenia je kontrolovaná tesne pred ožiarením, priamo na ožarovacom stole, pomocou cone beam CT alebo tzv. portálovým snímkovaním), ABC (ožarovanie iba v určitej fáze dýchacieho cyklu). Príprava ožarovacieho plánu sa realizuje prostredníctvom plánovacieho CT, pomocou sofistikovaných plánovacích systémov. Uvedenými prostriedkami sa dosahuje presné ožiarenie požadovaného objemu vysokou dávkou pri maximálnom možnom šetrení okolitých zdravých tkanív (zdravé tkanivá majú vyššiu schopnosť regenerácie než nádor a z malej dávky žiarenia sa dokážu zotaviť).

Rádioterapia býva indikovaná predoperačne / pooperačne- na zníženie pravdepodobnosti lokálneho návratu choroby, tiež aj ako náhrada operácie - radikálna RT (s cieľom úplného zničenia nádoru pri zachovaní postihnutého orgánu bez potreby jeho vyoperovania), alebo aj v paliatívnom zámere- t.j. nie s cieľom úplne vyliečiť pacienta, ale zmierniť jeho ťažkosti.

Ožarovanie je aplikované buď samostatne, alebo v kombinácii s látkami, ktoré posilňujú jeho účinnosť (napr. zároveň s chemoterapiou alebo biologickou liečbou, tieto lieky môžu byť v infúznej, niekedy aj v tabletkovej forme). V prípade potreby infúznej liečby počas rádioterapie (napr. z dôvodu vyššie uvedenej kombinácie s chemoterapiou) sa táto podáva aplikárni, ktorá sa nachádza na tom istom podlaží ako ambulantný trakt rádioterapie.

Ožarovanie môže prebiehať buď ambulantne alebo formou hospitalizácie (ak to vyžaduje pacientov zdravotný stav, alebo by denné dochádzanie zo vzdialeného bydliska bolo problematické).
Na prvovyšetrenie v ambulancii je potrebné sa objednať (recepcia: 037/6545 721), priniesť kompletnú dokumentáciu, týkajúcu sa aktuálnej choroby, zobrazovacie vyšetrenia (na CD alebo odoslané elektronicky z pracoviska, kde boli realizované, do systému FN Nitra- PACSu) , záznam o operácii (ak ju pacient podstúpil), histológiu, údaje o eventuálnej inej doteraz aplikovanej liečbe (napr. chemoterapii), nález od odporúčajúceho lekára, dokumentáciu týkajúcu sa ostatných ochorení pacienta. Pri prvovyšetrení lekár zváži indikáciu rádioterapie.

Každý pacient , u ktorého je indikovaná rádioterapia, podstúpi obyčajne 7-14 dní pred začatím RT tzv. lokalizačné CT, z ktorého sa zhotovuje ožarovací plán. Pri CT je pacient uložený presne do takej polohy, v akej bude ožarovaný. Niekedy je potrebné vyrobiť aj individuálne fixačné pomôcky, najmä pri ožarovaní v oblasti hlavy a krku. Počas CT má väčšina pacientov, približne v oblasti, ktorá bude ožarovaná, zakreslené na koži zameriavacie značky, ktoré budú použité v deň začatia RT na správne zameranie ožarovaného objemu. Značky je potrebné udržať nezmazané do začatia RT.

Radikálna rádioterapia je obyčajne aplikovaná v trvaní niekoľkých týždňov (obyčajne 4-7 týždňov), paliatívna RT trvá obyčajne 1-10 dní.

Rádioterapia je väčšinou aplikovaná každý pracovný deň.

Ambulantní pacienti majú v deň začatia ožarovania pridelený svoj termín RT (medzi 7:00 a 14:00h) , na ktorý budú pravidelne dochádzať. V ožarovni pacient strávi približne 10 minút, samotné ožiarenie trvá oveľa kratšie. Počas ožarovania pacient žiarenie nevidí, ani ho necíti. Nemusí mať obavy z kontaktu s blízkymi osobami, ani s tehotnými ženami a deťmi.

Raz týždenne počas RT pacient podstúpi kontrolu v ambulancii č.2- lekár zhodnotí toleranciu liečby, rieši eventuálne ťažkosti pacienta, podľa potreby indikuje tiež odber krvi (nie je potrebné prísť nalačno), skontroluje ožarovací plán.

Po ukončení ožarovania pacient prichádza do RT ambulancie č.1 na minimálne 2 kontroly- prvá s odstupom niekoľkých týždňov (na zhodnotenie efektu RT a kontrolu ústupu známok akútnej toxicity RT), druhá obyčajne s odstupom niekoľkých mesiacov (na zhodnotenie známok chronickej radiačnej toxicity). Ďalšia dispenzarizácia prebieha potom cestou ambulancie radiačného alebo klinického onkológa, eventuálne pacient pokračuje v liečbe u svojho ošetrujúceho klinického onkológa.

Naše pracovisko tiež poskytuje nenádorovú rádioterapiu (rádioizotopom cézia 137). Najčastejšou indikáciou sú degeneratívne a zápalové ochorenia pohybového aparátu (napr. ostrohy piet, artrózy kĺbov, zápaly kĺbov, šliach...). Cieľom liečby je úľava od ťažkostí. Na prvovyšetrenie je potrebné sa objednať (recepcia: 037 6 545 721). K vyšetreniu priniesť nález odporúčajúceho lekára (ortopéd/ rehabilitačný lekár/ chirurg). Táto liečba sa podáva po uplynutí minimálne 4 týždňov od aplikácie kortikoidnej injekcie do ožarovanej oblasti. RT trvá obyčajne týždeň (obyčajne 3 frakcie), v deň prvej návštevy ambulancie je aplikovaná 1. frakcia RT. Nakoľko ide o liečbu ionizujúcim žiarením, u pacientov mladších než 40 rokov je RT vhodná až po zlyhaní iných modalít liečby.

Štruktúra oddelenia radiačnej onkológie:

A) Lôžková časť- 16 lôžok na 1.poschodí budovy
• oddelenie ženy: 2 dvojlôžkové izby , 1 trojlôžková
• oddelenie muži: 1 dvojlôžková, 1 trojlôžková a 1 štvorlôžková izba
Vybavenie štandardnej izby: elektricky polohovateľné postele, TV, nočný a servírovací stolík, šatníková skriňa.
Sociálne zariadenia nie sú súčasťou štandardnej izby.
Za poplatok je možné byť hospitalizovaný na nadštandardnej izbe (samostatná izba, elektricky polohovateľná posteľ, stolík, kreslo, TV, WC, sprcha). Niektoré nadštandardné izby nemajú vlastné sociálne zariadenie.
Podávanie stravy: v jedálni na oddelení, imobilným pacientom –podávanie stravy pri lôžku
V jedálni/ kuchynke je pacientom k dispozícii rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre, taniere, príbory, čaj.
WIFI: bezplatne na lôžkovom oddelení
Knižnica: voľne dostupná v jedálni
Návštevné hodiny: pondelok –nedeľa 14:00-16:00
Vizita:
malá vizita denne medzi 7:00-8:00 ošetrujúcim izbovým lekárom
primárska vizita 2x týždenne o 8,00h
- oddelenie muži -pondelky a štvrtky
- oddelenie ženy -utorky a piatky
1x týždenne vizita s prednostkou klinky- štvrtky

B) ambulantná časť-na prízemí pavilónu (2 ambulancie radiačnej onkológie)
Na vyšetrenie je nutné sa objednať –RECEPCIA: 037/6545 721 (volať medzi 7,00-14,12)
K prvovyšetreniupriniesť-nález odporúčajúceho lekára, obsahujúci dokumentáciu, týkajúcu sa aktuálneho ochorenia, vrátane kompletnej histológie
-absolvované zobrazovacie vyšetrenia (napr. CT, MR, PETCT...)-popisy + obrazovú dokumentáciu buď na CD nosiči alebo zaslanú PACSom

Ambulancia radiačnej onkológie 1/ príjmová ambulancia
-prízemie onkolog. pavilónu, č.dverí 1, tel.č. 037/6545 275, Setra: Bc. Patáková Petra
Pondelok MUDr. Meszáros
Utorok MUDr. Rybárová
Streda MUDr. Lačná-Némethová
Štvrtok MUDr. Miklóssyová
Piatok vždy iný lekár, vybavujeme len nenádorovú RT, komplikácie pri liečbe, ukončenia RT

Harmonogram práce v RT ambulancii č.1:
07,00 - 08,30 lek. porada, vizita a príjem pacientov na odd.
08,30- 09,30 nenádorová rádioterapia (ortopedickí pacienti...)
09,30 - 12.10 noví pacienti
12,10 - 12,40 obedná prestávka
12,40 - 14,12 dispenzárne kontroly

Ambulancia radiačnej onkológie 2
-prízemie onkol. pavilónu, č.dv. 2, tel.č. 037/6545 475, Setra: Martišová Katarína, Mgr. Morvaiová Alena
Pondelok MUDr. Lačná-Némethová
Utorok MUDr. Miklóssyová
Streda MUDr. Rybárová
Štvrtok MUDr. Meszáros
Piatok vždy iný lekár, vybavujeme len komplikácie pri liečbe, ukončenia RT

Harmonogram práce v RT ambulancii č.2:
07,00 - 08,30 lek. porada, vizita na oddelení
08,30 - 10,00 ožarovaní pacienti- kontroly pri liečbe
10,00 - 12.10 noví pacienti
12,10 - 12,40 obedná prestávka
12.40 - 14,12 ožarovaní pacienti- kontroly pri liečbe

C) plánovací a ožarovací úsek
-úsek klinickej fyziky
-plánovanie RT- lekári
-CT simulátor
-4 ožarovne

Naše pracovisko disponuje
• CT simulátorom Siemens Confidence 64 RT Pro (rok inštalácie 2020) na realizáciu rádioterapeutických CT. Je vybavený systémom SW IMAR na potlačenie kovových artefaktov.
• plánovacím systémom Monaco pre plánovanie externej rádioterapie (2020)
• 3 lineárnymi urýchľovačmi firmy Elekta: Versa HD (2020), Precise (2015) , Infinity (2023)
Na 2 lineárnych urýchľovačoch je inštalovaný ožarovací stôl so 6 stupňami voľnosti na presnejšie nastavenie pacienta
• 1 rádioizotopovým 137 Cs prístrojom na nenádorovú rádioterapiu

Ľudia:
Primárka: MUDr. Andrea Rybárová
Vedúci klinický fyzik: Ing. Anton Krkošek
Vedúca sestra: Mgr. Andrea Čižmáriková
Manažérka dennej zmeny: Mgr. Gabriela Kompasová
Vedúci rádiologický asistent : Ľubica Zelenáková
Lekári Oddelenia radiačnej onkológie: MUDr.Oľga Miklósyová
MUDr. Lea Meszaros
MUDr. Lukáčová Diana
MUDr.Dana Lačná-Némethová
MUDr. Simona Zajacová
Klinickí fyzici: RNDr. Daniel Antal
Mgr. Marcel Hanula
Ing. Katarína Fabiánová

Kontakty: 037/6545- XXX

Recepcia 721
Primár- pracovňa 734
RT amb č.1 / príjmová 275
RT amb. č. 2 475
Oddelenie muži- sestry 274
Oddelenie muži- lekári 788
Oddelenie ženy- sestry 381
Oddelenie ženy -lekári 460
Linac 1 298
Linac 2 531
Linac 3 196
Plánovanie lekári 402
Plánovanie fyzici 896
Vedúci fyzik -pracovňa 197
Lekárska izba MUDr.Miklóssyová, Némethová 471
Lekárska izba MUDr. Meszáros 624
Lekárska izba MUDr. Zajacová 469

MUDr. Michaela Miškovičová PhD.

prednostka

  • 037/6545 925

MUDr. Zuzana Pribulová

primárka Oddelenia klinickej onkológie

  • 037/6545 908

MUDr. Andrea Rybárová

primárka Oddelenia radiačnej onkológie

  • 037/6545 734

Mgr. Andrea Čižmáriková

vedúca sestra

  • 037/6545 470

Recepcia a sekretariát kliniky

Objednávať v pracovné dni od 07,00-15,00 hod.

  • 037/6545 721 / 037/6545 544
jazyk »