Očná klinika

Očná klinika FN Nitra poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť v 6 špecializovaných ambulanciách, dvoch operačných sálach a na 9 lôžkach, vybavených špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou. Očná klinika zabezpečuje nadstavbovú zdravotnú starostlivosť pre pacientov z okresov Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa, Nové Zámky a Komárno. Poskytuje diferenciálnu diagnostiku všetkých ochorení oka a jeho adnexov s návrhom ďalšieho terapeutického postupu, dispenzarizuje pacientov s glaukómom, diabetickou retinopatiou a ochoreniami sietnice. Poskytuje široké spektrum operačných výkonov pre viaceré ochorenia oka, či už chirurgických alebo laserových. Nosným operačným výkonom je dlhé roky operácia katarakty, filtrujúce operácie pri glaukómovom ochorení a od r. 2014 operácie sklovca a sietnice, tzv. Pars plana vitrektómie.

Od r. 2008 bola Očná klinika schválená MZ ako špecializované Centrum pre liečbu vlhkej formy VPDM, čím sa významne rozšírila možnosť liečby degenerácie makuly aplikáciou  liečiv priamo do sklovcovej dutiny oka a tým zlepšiť zdravotnú starostlivosť o očných pacientov nitrianskeho kraja, ktorí dovtedy museli za liečbou dochádzať do Bratislavy, alebo im liečba nebola poskytnutá. Intravitreálna aplikácia sa stala najpočetnejším vnútroočným zákrokom JZS.

Očná klinika má funkčných 5 samostatných pracovísk:

  1. Očné oddelenie (lôžková časť) s 8 lôžkami v 3 samostatných izbách, disponuje 1 nadštandardnou izbou, vyšetrovňou a dennou izbou pre personál
  2. Centrum jednodňovej očnej chirurgie (JZS): disponuje denným stacionárom pre operovaných pacientov spojeným s vyšetrovňou a laserovou ambulanciou, 2 samostatnými operačnými sálami, a samostatnou mikrochirurgickou ambulanciou.
  3. Centrum ochorení sietnice spája špecializovanú retinologickú a metabolicko-cievnu ambulanciu, Aplikačné centrum s operačnou sálou spojenou s denným stacionárom pre pacientov, ktorým sú aplikované injekcie do oka.
  4. Centrum pre liečbu glaukómu disponuje špecializovanou glaukómovou ambulanciou, vyšetrovňou perimetrie a laserovou zákrokovňou.
  5. Centrum refrakčných porúch a estetickej medicíny, disponuje ambulanciou zameranou na predpis okuliarov, optických pomôcok, aplikácie kontaktných šošoviek a estetické zákroky v oblasti očí a tváre pre samoplatcov. Jeho súčasťou je detská očná ambulancia a škôlka na cvičenie pre deti s poruchami okulomotoriky.

Očná klinika FN Nitra poskytuje výučbu študentov v  ošetrovateľstvo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, pregraduálnu odboroch výučbu študentov LF SZU,  prípravu lekárov na špecializačné skúšky v odboroch Všeobecné lekárstvo a Oftalmológia. Očná klinika vykonáva súčasne vedecko-výskumnú činnosť na národnej i medzinárodnej úrovni formou klinických štúdií. Výsledky tejto činnosti sú prezentované mnohými prednáškami a publikáciami doma i v zahraničí.

jazyk »