Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo Fakultnej nemocnici Nitra

Predmetom predkladaného projektu je Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie vo Fakultnej nemocnici Nitra.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie materiálno technického vybavenia, techniky a zásob pre zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov s ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID 19. Hlavný cieľ pozostáva z čiastkových cieľov:

  • Zabezpečenie materiálno technického vybavenia a zariadení
  • Zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov
  • Prevencia šírenia COVID 19 v spoločnosti a v areáli nemocnice
  • Ochrana personálu nemocnice pri vykonávaní vlastnej činnosti
  • Zvýšenie odolnosti, pružnosti nemocnice a zlepšenie reakčného času v súvislosti s pandémiou COVID 19

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou troch hlavných aktivít:

Hlavná aktivita 1 – Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Hlavná aktivita 2 – Vytváranie mobilných odberových miest
Hlavná aktivita 3 – Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Realizácia projektu začala v 05/2022.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov – 566 247,19 EUR      PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia – 2 932 045,75 EUR
PCV07 – Ventilátory na podporu liečby COVID-19 – 10 ks
PCV09 – Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 – 1

Miesto realizácie je areál Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra.