Operačný program vzdelávanie

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE

„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji – II“

 

Fakultná nemocnica Nitra sa zapojila do projektu, ktorý realizuje Nitriansky samosprávny kraj. Projekt je  spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Výzva bola vyhlásená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre Operačný program vzdelávanie v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Projekt sa vo FN Nitra realizoval  pre zdravotnícke povolanie  sestra v odboroch  intenzívna starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka  v odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve.

Zapojením sa do uvedeného projektu prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja ako oprávneného žiadateľa o nenávratný finančný príspevok,   na základe Zmluvy o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu Vzdelávanie, uzatvorenej medzi prijímateľom  ( Nitriansky samosprávny kraj ) a zamestnávateľom (Fakultná nemocnica Nitra )bolo umožnené finančne podporiť špecializačné štúdium pre sestry a pôrodné asistentky.