AKTUÁLNA PONUKA-REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU

Nájom nebytových priestorov – Fakultná nemocnica Nitra 🏥
Bližšia špecifikácia ponúkaného majetku štátu: ako správca majetku štátu odporúčame využitie ponúkaného nehnuteľného majetku štátu na prevádzkovanie bufetu (lahôdky, rýchle občerstvenie).
💵Výška nájomného je minimálne 100 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu.
✍️Písomné ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ.
🏤Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 95001 Nitra, a to najneskôr do konca lehoty na doručovanie ponúk do 17.06.2024 do 14,00 hod. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte aj svoje kontaktné údaje. V uzatvorenej obálke zároveň doručte aktuálny Výpis z Obchodného registra v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.
Viac informácií na linku 💻
https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/najom-nebytovych-priestorov-fakultna-nemocnica-nitra