13. celoslovenská infektologická konferenciu v Nitre s medzinárodnou účasťou s témou “Kazuistiky Vária”

Slovenská spoločnosť infektológov SLS pod odbornou garanciou spoločností:

 Fakultná nemocnica v Nitre

 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva pri UKF v Nitre

Vás pozývajú na

13. celoslovenskú infektologickú konferenciu v Nitre

s medzinárodnou účasťou

s témou

Kazuistiky

Vária

Všeobecné informácie:

 

Miesto konania:

Nitra, Hotel Zlatý Kľúčik, Svätourbanská 27, Zobor

Certifikáty o účasti:

Kredity podľa kritérií SACCME pre kontinuálne medicínske vzdelávanie

Forma prezentácie:

prednášky

dĺžka prednášky:

10 minút

Účastnícky poplatok:

lekári 10 €

sestry 5 €

Platba pri registrácii v hotovosti

Vedecký výbor:

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.

Organizačný výbor:

 

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.

Mgr. Alžbeta Polčíková

MUDr. Veronika Vahalová

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

MUDr. Štefan Zamba

Organizačný výbor si vyhradzuje právo  úpravy časového harmonogramu odborného programu.

Kontaktné adresy: e-mail: piesecka@fnnitra.sk  vahalova@fnnitra.sk  polcikova@fnnitra.sk

 tel.: 037/6545509,  037/6545579,  037/6545575

PROGRAM:  ŠTVRTOK   17.10.2019   20:00

 Stretnutie členov výboru SSI SLS, krajských odborníkov, prednostov a primárov infekčných kliník a  oddelení SR

PROGRAM:   PIATOK   18.10. 2019 

 

07: 00 – 08:30    Raňajky

08: 30 – 12:00    Zasadnutie výboru  SSI SLS,  krajských odborníkov,  prednostov

 a primárov infekčných kliník a oddelení

12: 00 – 12:45    Obed

13: 00 – 20:00    Odborný program

PROGRAM:   SOBOTA  19.10. 2019 

07: 00 – 09:00   Raňajky

09: 00 – 14:00   Odborný program