Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny FN Nitra, poskytuje širokú paletu rutinných a špeciálnych vyšetrení odborov klinická biochémia, hematológia, krvná banka , imunológia, genetika a farmakologické laboratórium.

Čas dennej  prevádzky : 7:00 – 15:00
Biochémia , hematológia a krvná banka – nepretržitá prevádzka 24 hodín

Oddelenie klinickej biochémie

Oddelenie klinickej biochémie je súčasťou Oddelenia laboratórnej medicíny FN Nitra. Hlavnou činnosťou OKB je vykonávanie laboratórnych vyšetrení biologických materiálov fyzikálnymi, fyzikálnochemickými, chemickými a imunochemickými metódami v rozsahu schválenej palety pre všetky lôžkové a ambulantné pracoviská a pre externých žiadateľov, prípadne samoplatcov. Úhrada týchto vyšetrení je podľa platných cenových výmerov, vydaných FN Nitra.

Stanovujeme veľmi široké spektrum základných aj špecifických biochemických parametrov, ktoré súvisia s vyšetrením porúch metabolizmu sacharidov, bielkovín, látok nebielkovinového dusíka, hemoglobínu a jeho derivátov, metabolizmu lipoproteínov, enzýmov, ďalej hormóny, onkomarkery, tyroidálne, kardiálne, hepatálne alebo kostné markery, parametre, monitorujúce anémiu, ponúkame vyšetrenie ELFO bielkovín v sére, imunofixáciu a pod.

Kvalitu práce pravidelne kontrolujeme v cykloch externého hodnotenia kvality SEKK s.r.o. Pardubice – ČR a v cykloch externého hodnotenia kvality RIQAS fy RANDOX United Kingdom.

Abecedný zoznam vyšetrení OKB

Oddelenie hematológie

Laboratórna časť – hematologické a hemokoagulačné laboratórium – zabezpečuje základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia.

Kvalita práce laboratórnej časti  je pravidelne kontrolovaná v cykloch externého hodnotenia kvality SEKK spol s.r.o. Pardubice.

Zoznam vyšetrení na hematologickom oddelení

Krvná banka je  súčasťou OLM

Krvná banka realizuje vyšetrenia krvnej skupiny a Rh faktoru, skríning antierytrocytových protilátok , Coombsove testy, skúšku kompatibility,  určenie niektorých skupinových a Rh erytrocytových antigénov, predtransfúzne vyšetrenia. Organizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia FN.

Kvalita práce je pravidelne kontrolovaná v cykloch externého hodnotenia kvality SEKK spol s.r.o. Pardubice.

Indikačné kritéria hemoterapie vo FN Nitra

Metodický pokyn – podávanie transfúznych liekov vo FN Nitra

Metodický pokyn o prevencii a hlásení transfúznych reakcií

Organizačné zabezpečenie predoperačných odberov krvi pre autológne transfúzie

Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Je klinický a laboratórny odbor zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou a liečením pacientov s chorobami, alebo patologickými procesmi vyplývajúcimi z porúch imunologických mechanizmov ako aj s chorobami, pri ktorých je ovplyvňovanie imunity dôležitou súčasťou liečby alebo prevencie.

Laboratórny úsek klinickej imunológie a alergológie je integrálnou súčasťou Oddelenia laboratórnej medicíny FN Nitra. Úzko spolupracuje i s ambulantnou zložkou OKIA, MUDr. Vrbicovou.

Kvalita práce je pravidelne kontrolovaná v cykloch externého hodnotenia kvality SEKK spol. s r.o. Pardubice, ČR a RfB Referenzinstitut Bonn, Nemecko.

Zoznam vyšetrení

Laboratórium lekárskej genetiky

LLG ponúka genetickú diagnostiku na dvoch úrovniach, cytogenetickú analýzu a molekulárnu DNA analýzu.

Na pracovisku je realizovaná prenatálna cytogenetická diagnostika zo vzoriek plodovej vody  i postnatálna cytogenetická diagnostika zo vzoriek periférnej krvi.

Molekulovo-genetické analýzy sú primárne zamerané na identifikáciu polymorfizmov spájaných s aterosklerózou, trombofilnými stavmi, hemochromatózou, celiakiou, laktózovou intoleranciou, fruktózovou intoleranciou, HLA B27 a β Thalasemiu. Ďalej ponúkame vyšetrenia v oblasti farmakogenomiky: TPMT, Warfarín, IL 28B, 5-fluorouracil.

Kvalita práce je pravidelne kontrolovaná v cykloch externého hodnotenia kvality SEKK spol. s r.o., Pardubice, Česká republika.

Paleta vyšetrení:

 • vyšetrenie karyotypu pacienta z periférnej krvi
 • vyšetrenie karyotypu plodu z amniocytov
 • DNA analýzy vybraných mutácií

Žiadanka LLG

Diagnostici:

RNDr. Andrea Kollárová

 • 037/6545 735

RNDr. Alexandra Pôbišová, PhD., MPH.

 • 037/6545 735

Laboranti:

Mgr. Mária Mentová

 • 037/6545 243

Klinická farmakológia, v rámci Internej kliniky a oddelenia laboratórnej medicíny

Oddelenie klinickej farmakológie vzniklo v januári 1990. V súčasnosti pracujú klinickí farmakológovia (MUDr. Karin Máčalová, MUDr. Marek Rác) v rámci Internej kliniky a  klinická farmaceutka (PharmDr. Mára Göböová, PhD.) v rámci Internej kliniky a farmakokinetického laboratória (Oddelenia laboratórnej medicíny).

V súčasnosti poskytujeme odborné konzultácie v oblasti antibiotickej liečby, rizika liekov (interakcie, nežiaduce účinky a intolerancia liekov), optimalizácii dávkových režimov pre jednotlivých pacientov, farmakoterapie v gravidite a v laktácii, rizika liekov u starších a špecifických skupín pacientov. Odborné konzultácie zahŕňaju hospitalizovaných aj ambulantních pacientov.

Od roku 1992 poskytujeme kompletný farmakokinetický servis, ktorý zahŕňa terapeutické monitorovania hladín liekov (TDM) metódou imunoanalýzy a toxikologické vyšetrenie drog.

V súčasnosti monitorujeme hladiny: amikacínu, benzodiazepínov, cyklosporínu, digoxínu, fenobarbitalu, gentamicínu, karbamazepínu, kyseliny valproovej, opiátov, teofylínu, vankomycínu. Toxikologické vyšetrenie drog a liekov sa stanovuje v moči. Aktuálne meriame koncentrácie drog a liekov vyvolávajúce závislosť: amfetamín, benzodiazepíny, buprenorfin, kanabinoidy, opiáty. Každý výsledok TDM interpretujeme a navrhujeme optimálne dávkové režimy pre individuálního pacienta, hodnotíme interakcie aktuálnej terapie. Rizikovým pacientom dávkový režim určujeme pomocou farmakokinetického počítačového programu, ktorý vychádza zo stanovených hladín liekov.

Vyšetrenia realizujeme hlavne pre našich pacientov Fakultnej nemocnice Nitra, ďalej  pre ŠN Zobor, Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie, Nemocnicu v Topoľčanoch, odborné ambulancie v Nitre, Topoľčanoch, Zlatých Moravciach, Šahách, Šali, Galante. Od roku 1992 doteraz sme stanovili vyše 110 000 hladín liekov.

 

Súčasné zloženie pracovníkov, kvalifikácia, kontakty

MUDr. Karin Máčalová – klinická farmakologička, diabetologička, internistka – kl. 867

Zaradená organizačne pod Internú kliniku FN Nitra

Kvalifikácia:

 • atestácia z vnútorného lekárstva, klinickej farmakológie, diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

(viac informácií na stránke diabetologickej ambulancie a Internej kliniky FN Nitra)

 

MUDr. Marek Rác – klinický farmakológ, hepatológ, internista – kl. 492

Kvalifikácia:

Zaradená organizačne pod Internú kliniku FN Nitra

 • atestácia z vnútorného lekárstva, klinickej farmakológie, hepatológie

(viac informácií na stránke hepatologickej ambulancie a Internej kliniky FN Nitra)

 

PharmDr. Mária Göböová, PhD. – klinická farmaceutka – kl. 370

Kvalifikácia:

 • atestácia z klinickej farmácie I. a II. stupňa, atestácia z  lekárenstva,
 • certifikát z klinického skúšania liekov a produktov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,
 • rigorózna skúška v odbore farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
 • doktorandské štúdium v odbore farmakológia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie činnosti:

 • hlavná odborníčka pre klinickú farmacii MZ SR
 • odborná garantka odboru klinická farmácia na SZU v Bratislave
 • vedecká sekretárka Sekcie klinickém farmácie, SFS, o.z. SLS
 • členka štátnicovej komisie a odborovej skúšobnej komisie zo študijného odboru akreditovaného doktorandského štúdia klinická farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity   Komenského Bratislava.
 • predsedníčka Etickej komisie, členka Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, členka Komisie pre antiinfekčnú liečbu FN Nitra

PhDr. Monika Fábriková – zdravotná laborantka kl. 243

zaradená organizačne pod Oddelenie laboratórnej medicíny FN Nitra

Možnosti odborných stáží (na základe súhlasu riaditeľstva FN Nitra)

Pregraduálne vzdelávanie:

 • poslucháči Farmaceutickej fakulty fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, poslucháči ostatních fakúlt (lekárskych fakúlt, fakulty ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a ďalších fakúlt pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), diplomové práce, študentské vedecké práce

Postgraduálne vzdelávanie:

 • v odbore klinická farmácia v rámci rigorózneho, doktorandského štúdia, atestačnej prípravy

Odborné stáže:

 • terapeutické monitorovanie hladín, klinická farmácia

Spektrum monitorovaných liečiv na OKF FN Nitra a odporučené časové odbery

RNDr. Helena Pappová

RNDr. Helena Pappová

primárka

 • 037/6545 409
Mgr. Eva Vargová

Mgr. Eva Vargová

vedúca laborantka

 • 037/6545 847
jazyk »