Vedecká rada

 

ŠTATÚT VEDECKEJ RADY
Fakultnej nemocnice Nitra

 1. Základné ustanovenia
 2. Vedecká rada Fakultnej nemocnice Nitra (ďalej len „vedecká rada“) je zriadená na základe štatútu Fakultnej nemocnice Nitra v zmysle platného znenia Organizačného poriadku Fakultnej nemocnice Nitra, podľa článku 6. Poradné orgány, bod 2. Poradné orgány riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra zriaďuje riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra podľa potreby.
 3. Vedecká rada je poradný orgán riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra (ďalej len „FN Nitra“) v otázkach vedeckovýskumnej činnosti, koncepcií výskumu a hodnotenia ich úrovne. Bola vytvorená za účelom prínosu inovatívnych riešení a zvyšovanie úrovne vedeckovýskumnej činnosti a ich priblíženia mladým absolventom/medikom v zdravotníckom zariadení v podmienkach FN Nitra.
 4. Činnosť vedeckej rady
 5. Vedecká rada plní najmä tieto úlohy:
 6. navrhuje opatrenia na podporu rozvoja vedy a výskumu (ďalej len „VaV“) vo FN Nitra,
 7. vyjadruje sa ku koncepcii a programom vedeckovýskumnej činnosti FN Nitra,
 8. vyjadruje sa k návrhom a projektom výskumných úloh vrátane úloh zaradených do ročných plánov hlavných úloh FN Nitra,
 9. vyhodnocuje plnenie výskumných a iných úloh v rámci rozvoja VaV vo FN Nitra,
 10. prerokúva a odporúča hlavné smery medzinárodnej vedeckej spolupráce,
 11. vyjadruje sa ku koncepcii edičnej činnosti FN Nitra vo vzťahu k prezentácii výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti,
 12. navrhuje a prehodnocuje pravidlá podpory zamestnancov FN Nitra aktívnych v oblasti VaV,
 13. navrhuje odmeňovanie zamestnancov FN Nitra za aktivity v oblasti VaV,
 14. prerokúva a odporúča žiadosti o postgraduálne štúdium,
 15. vyjadruje sa k návrhu zmlúv o spolupráci s inými vedeckovýskumnými organizáciami, resp. tretími subjektmi,
 16. vyjadruje sa k ostatným záležitostiam súvisiacim s VaV v rámci FN Nitra.

 

Zloženie vedeckej rady

 1. Funkčné obdobie vedeckej rady je štvorročné.
 2. Vedecká rada sa skladá z predsedu, tajomníka a členov.
 3. Na čele vedeckej rady je jej predseda, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ FN Nitra. Predseda vedeckej rady zvoláva stretnutia vedeckej rady, riadi ich a sprostredkuje komunikáciu vedeckej rady s riaditeľom FN Nitra.
 4. Tajomníka vedeckej rady na návrh vedeckej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ FN Nitra. Tajomník vedeckej rady zabezpečuje prípravu rokovania vedeckej rady, vedie písomný záznam o rokovaní, spracúva stanoviská vedeckej rady, zabezpečuje administratívne práce spojené s činnosťou vedeckej rady. Spravidla zabezpečuje koordináciu vedeckovýskumných činností v organizácii.
 5. Členov vedeckej rady vymenúva alebo odvoláva riaditeľ FN Nitra. Návrh na menovanie členov vedeckej rady podáva predseda vedeckej rady. Kandidátov na členov vedeckej rady schvaľuje vedecká rada.
 6. Členom vedeckej rady z titulu funkcie je zástupca vedenia FN Nitra určený riaditeľom FN Nitra.
 7. Členmi vedeckej rady sú publikačne aktívni odborníci z oblastí, v ktorých FN Nitra vykonáva vedeckovýskumnú činnosť.
 8. Členom vedeckej rady sa môže stať osoba s vedeckou hodnosťou PhD. alebo iná osoba, ktorej výskumné aktivity sú pre FN Nitra významné.
 9. Vedecká rada má najviac 13 členov (bez tajomníka), pričom najmenej dve tretiny členov vedeckej rady tvoria zamestnanci FN Nitra a zvyšok zástupcovia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
 10. Členstvo vo vedeckej rade zaniká:
 11. písomným oznámením člena vedeckej rady o  vzdaní sa členstva,
 12. odvolaním člena riaditeľom FN Nitra,
 13. uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady,
 14. skončením pracovného pomeru vo FN Nitra,
 15. smrťou člena.

 

Rokovanie vedeckej rady

 1. Vedecká rada sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát počas kalendárneho roka. Vedeckú radu zvoláva a vedie jej predseda, tajomník alebo predsedom poverený člen vedeckej rady.
 2. O zvolanie rokovania vedeckej rady môže požiadať aj riaditeľ FN Nitra alebo viac ako jedna tretina jej členov. Predseda je v takom prípade povinný zvolať rokovanie do jedného týždňa alebo do dátumu určeného v iniciatíve na zvolanie rokovania vedeckej rady.
 3. Na rokovanie vedeckej rady môže jej predseda prizvať zástupcov vedenia FN Nitra a ďalších vedeckých pracovníkov a odborníkov, títo však nemajú hlasovacie právo.
 4. Ak sa niektorý člen vedeckej rady rokovania nemôže zúčastniť, jeho povinnosťou je včas to oznámiť. Svoje stanovisko k riešeným záležitostiam môže doručiť aj písomnou formou pred rokovaním vedeckej rady, prípadne dodatočne, ak v rámci takéhoto rokovania vedeckej rady vyplynú nové otázky, ku ktorým je potrebné sa vyjadriť. Ak o tom vedecká rada na svojom rokovaní rozhodne, takéto písomné stanovisko môže byť v prípade hlasovania o danej otázke za vopred definovaných podmienok považované za platný hlas tohto člena vedeckej rady.
 5. Z rokovania sa vypracúva písomný záznam, ktorý podpisuje predseda, v prípade jeho neprítomnosti tajomník alebo menovaný člen vedeckej rady, ktorý rokovanie viedol. Záznam je k dispozícii členom vedeckej rady, ako aj riaditeľovi FN Nitra. Záznam z rokovania obsahuje prezenčnú listinu, zhrnutie prerokovaných bodov a obsah prijatých uznesení. Vedecká rada archivuje minimálne po dobu 5 rokov zoznam členov, štatút a záznamy z rokovania vedeckej rady.
 6. Vedecká rada môže prijímať uznesenia a odporúčania v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo ním povereného člena riadiaceho dané rokovanie vedeckej rady. Vedecká rada môže rokovať aj online formou.
 7. V záujme spolupráce s vedením FN Nitra sa predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady, v prípade potreby aj viac členov vedeckej rady zúčastňuje na poradách vedenia FN Nitra, ak sú na týchto poradách riešené aj otázky súvisiace s vedeckovýskumnou činnosťou, koncepciami výskumu a hodnotením vedeckej úrovne výskumnej činnosti.
 8. Účinnosť
 9. Zrušuje sa Štatút vedeckej rady zo dňa 1.11.2023.
 10. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia riaditeľom FN Nitra

Vedecká rada

 

Do vedeckej radymenovaní dňom 01.11.2023 nasledovní členovia:

 • MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH, MHA – predseda vedeckej rady (FN Nitra)
 • MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP – člen (LF UK Bratislava)
 • MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH – člen (LF UK Bratislava)
 • MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH – člen (LF UK Bratislava)
 • MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH – člen (LF UK Bratislava)
 • RNDr. Libor Vozár, CSc. – člen (rektor UKF Nitra)
 • MUDr. Ivan Vaňo, PhD. – člen (prednosta Internej kliniky FN Nitra)
 • Katarína Galková, PhD. – člen (prednostka KAIM FN Nitra)
 • Jozef Hasilla, PhD. – člen (prednosta Kardiologickej kliniky FN Nitra)
 • Štefan Kóňa – člen (komerčný sektor)
 • Alexander Ruttkay – člen (námestník pre ZS FN Nitra)

Dopĺňame dňom 01.01.2024

 • h.c.prof.MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH – člen (LF UK Bratislava)
 • Roman Sokol, PhD., MPH – člen (komerčný sektor)
 • tajomník/asistent vedeckej rady – Mgr. Anna Schellbergerová

 

 

 

jazyk »