Fakultná nemocnica Nitra Pre zadávateľa

Pre zadávateľa

Pre zjednodušenie spolupráce si prečítajte uvedené odporúčania
1. Návrh zmluvy
  • Zmluva sa vo FN NR uzatvára trojstranná medzi zadávateľom, zdravotníckym zariadením a hlavným skúšajúcim.
  • Ak je zmluva bilingválna, tak v prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou zmluvy, jej príloh alebo prípadných dodatkov, má prednosť slovenská verzia.
  • V prípade zapožičania prístrojového alebo iného technického vybavenia zadávateľom na účely klinického skúšania nie je potrebná separátna zmluva, ale zmluva o výpožičke môže byť  ako príloha hlavnej zmluvy.

Negociáciu zmluvy zabezpečuje:

  • z právneho hľadiska Oddelenie právnych služieb
  • z ekonomického hľadiska Referát biomedicínskeho výskumu, Referát klinického skúšania (v spolupráci s hlavným skúšajúcim) a námestník pre ekonomiku a prevádzku FN Nitra (definitívne schválenie).
Návrh zmluvy s rozpočtom môžete zaslať na anna.schellbergerova@fnnitra.sk
2. Laboratórne vyšetrenie
  • Nemocnica realizuje základné a špeciálne hematologické a hemakoagulačné vyšetrenia.
3. Etická komisia
  • Klinické skúšanie schvaľuje etická komisia, ktorá zasadá pravidelne každé 4 až 6 týždňov.
  • V prípade podania žiadosti na etickú komisiu je potrebné predložiť potrebné dokumenty aspoň 10 dní pred zasadnutím etickej komisie.
  • Prípadné otázky môžete smerovať na anna.schellbergerova@fnnitra.sk tel. č.: 037/6545 331
4. Rozpočet

Súčasťou zmluvy je rozpočet a jeho rozdelenie medzi zdravotníckym strediskom a skúšajúcim tímom. Odmeny pre skúšajúci tím je optimálne riešiť separátnou zmluvou medzi zadávateľom a skúšajúcim tímom, pričom odmeny by mali byť poukázané priamo na ich osobné účty bez zainteresovania nemocnice.

5. Terapeutické oblasti klinických skúšaní

Vo FN NR sa realizujú klinické skúšania v oblasti onkológie, neurológie, chirurgie, internej medicíny, gastroenterológie, dermatológie, ale plánujeme realizovať klinické skúšania aj v ďalších odboroch.

jazyk »