Ochrana osobných údajov

Informácie
podľa čl. 13, 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytované prevádzkovateľom Fakultnou nemocnicou Nitra dotknutým osobám :
1. Prevádzkovateľ: 
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO 17336007
2.Zodpovedná osoba:
tel.:037/6545 465, gdpr@fnnitra.sk
3.Účely spracúvania osobných údajov:
-poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
-spracúvanie účtovných dokladov,
-správa registratúry,
-vybavovanie sťažností a vybavenie žiadostí o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a SSU a vyplnenie tlačív pre komerčné poisťovne,
-ochrana majetku kamerovým monitorovacím systémom,
-vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií,
– vybavovanie súdnych sporov,
– evidencia zapožičanej odbornej literatúry,
– evidencia a vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
– zverejnenie údajov o pohľadávkach štátu,
– vedenie evidencie parkovacích kariet,
– verejné obstarávanie,
– dopravno-psychologického vyšetrenia.
4. Právne základy spracúvania osobných údajov:
poskytovanie zdravotnej starostlivosti
o zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č.154/1994 Z. z. o matrikách,
o zákon č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive,
o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
o zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
spracúvanie účtovných dokladov
o zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
o zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
o zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
o zákon č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
o zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
o zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov,
o zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník,
o zákon č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
správa registratúry
o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o vyhláška č.410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu,
o zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
o zákon č.71/1967 Z. o správnom konaní ( správny poriadok).
vybavovanie sťažností a iné
o zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
o zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o súhlas pacienta.
ochrana majetku kamerovým monitorovacím systémom
o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
o zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
o zákon č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).
vybavovania súdnych sporov
o zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
evidencie zapožičanej odbornej literatúry
o zákon č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
evidencie a vybavovania podnetov podľa zákona č.307/2014 Z. z.
o zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zverejnenia údajov o pohľadávkach štátu
o zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vedenia evidencie parkovacích kariet
o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
o zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
verejného obstarávania
o zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
dopravno-psychologického vyšetrenia
o zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
o vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
5. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa:
– kamerový monitorovací systém z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti objektu spoločnosti,
– vedenie evidencie parkovacích kariet z dôvodu prehľadu o počte vydaných kariet vzhľadom na kapacitu parkoviska.
6. Kategórie príjemcov:
orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti a komerčné subjekty : zdravotné poisťovne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodcovské spoločnosti,
7.Prenos do tretích krajín sa nevykonáva
8.Doba uchovávania stanovená osobitnými zákonmi a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom prevádzkovateľa
9.Práva dotknutej osoby:
-právo na prístup k osobným údajom
-právo na opravu osobných údajov
-právo na vymazanie osobných údajov
-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
-právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
-právo na prenosnosť osobných údajov
-právo podať sťažnosť na .Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Dotknutá osoba a môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti na adresu gdpr@fnnitra.sk alebo písomne na adresu: Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska č.6,950 01 Nitra, generálny riaditeľ
10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.
11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
12.Poskytnutie osobných údajov pre účely zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, nakoľko môže dôjsť k neposkytnutiu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.
Poskytovanie osobných údajov na účely spracúvania účtovných dokladov je zákonnou požiadavkou a prípadné neposkytnutie má za následok nesplnenie si daňovej a odvodovej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby.
Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry, vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovania sťažností, vybavovania súdnych sporov, evidencie zapožičanej odbornej literatúry, evidencie a vybavovanie podnetov podľa zákona č.307/2014 Z. z., zverejnenia údajov o pohľadávkach štátu, verejného obstarávania a dopravno-psychologického vyšetrenia sú zákonnými požiadavkami; dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v zmysle osobitných zákonov; pri ich neposkytnutí môže nastať obmedzenie účelu spracúvania.
Poskytovanie osobných údajov na účely vydávania a vedenia evidencie parkovacích kariet sa vykonáva na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné splnenie účelu spracúvania..
Poskytovanie osobných údajov na účely ochrany majetku kamerovým monitorovacím systémom je zákonnou požiadavkou, v prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
13. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.