Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie cievnej chirurgie

Stručný prehľad činnosti pracoviska

Hlavnou pracovnou náplňou Oddelenia cievnej chirurgie (OCCH) FN Nitra je poskytovanie nepretržitej cievno-chirurgickej starostlivosti pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami periférnych ciev z celého regiónu NSK (Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce) a pacientov, ktorí majú záujem byť u nás liečení na základe slobodnej voľby lekára.

Predmetom záujmu špecialistu - cievneho chirurga sú nasledujúce akútne stavy: symptomatické a rupturované aneuryzmy, končatinové tepnové embólie
a trombózy, úrazy ciev, cievne mozgové príhody vo vývoji, alebo typu TIA u pacientov so závažným zúžením krčných tepien a akútne žilové trombózy typu phlegmasia dolens. OCCH vo FN Nitra sa zaoberá na dennej báze chirurgickou liečbou nasledujúcich chronických ochorení ciev (v závislosti na incidencii a prísune pacientov): cerebrovaskulárna insuficiencia (karotické endarterektómie, chirurgia supraortových vetiev-a. vertebralis a a. subclavia, subclavian steal syndróm), syndróm hornej hrudníkovej apertúry (TOS), aneuryzmy supraaortových tepien, obliterujúce ochorenia tepien horných končatín, A-V skraty pre hemodialýzu, aneuryzmy brušnej aorty, aorto-renálne bypassy, obliterujúce ochorenia viscerálnych tepien, obliterujúce ochorenia tepien dolných končatín (aorto-femorálne, femoro-popliteálne, femoro-krurálne a pedálne rekonštrukcie), aneuryzmy končatinových tepien, entrapment syndróm a cystická degenerácia a. poplitea, liečba diabetickej nohy, lumbálna sympatektómia a liečba chronickej žilovej insuficiencie (väčšinou ide o chirurgiu varixov dolných končatín), vrátane modernej miniinvazívnej liečby laserom, alebo radiofrekvenšnou abláciou (RFA). Náplňou práce oddelenia je aj liečba väčšiny skorých a neskorých komplikácií po tepnových rekonštrukčných výkonoch a A-V spojkách a implantácia sekundárnych cievnych rekonštrukcií.

V rámci multidisciplinárneho prístupu spolupracujeme s neurológmi (chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie), angiológmi (chirurgická liečba ischemickej choroby dolných končatín a liečba aneuryziem brušnej aorty a končatinových tepien, diabetológmi (diabetická noha), všeobecnými chirurgami a gynekológmi (radikálne onkochirurgické výkony), traumatológmi (úrazy ciev), reumatológmi (niektoré typy arteritíd) a nefrológmi (A-V shunty, katétre a ich komplikácie) a mnohými praktickými lekármi.

OCCH sa zaoberá plnohodnotne aj invazívnou cievnou diagnostikou a periférnymi endovaskulárnymi intervenciami (PTA, stenty, trombolýza) najmä na tepnách dolných končatín, ale aj v iných lokalitách periférneho cievneho riečiska. Kvalita diagnostiky a endovaskulárnej liečby sa v roku 2013 podstatne zvýšila de novo vybudovaním DSA pracoviska a inštaláciou jedného z najmodernejších DSA prístrojov na Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že OCCH je plnohodnotne vybavené kvalitnou technikou, ktorú súčasný moderný prístup vo vaskulárnej medicíne vyžaduje, sme schopní riešiť takmer všetky závažné ochorenia periférnych ciev na úrovni súčasnej „medicíny dôkazov“. Zárukou poskytovania kvalitnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti je skúsený a oddaný lekársky a zdravotnícky personál.

OCCH má k dispozícii nasledujúce diagnostické modality: CTangio, MRangio, DSangio, cievny farbou-kódovaný ultrazvuk, cievny doppler na meranie periférnych tlakov, peroperačný doppler, mobilné Crameno s kompletným cievnym programom.

Návštevné hodiny na oddelení:

Pondelok – piatok od 15.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota – nedeľa od 14.00 hod. - 17.00 hod.

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

MUDr. Peter Mondek, PhD.,MSc.

primár

  • 037/6545 900
  • 037/6545 965
Mgr. Jana Saková

Mgr. Jana Saková

vedúca sestra

  • 037/6545 688

Oddelenie cievnej chirurgie

– lôžková časť, 5.poschodie

  • 037/6545 397

Lekárska izba

  • 037/6545 436
  • 037/6545 445
jazyk »