1. Etická komisia /ďalej ako Komisia / je nezávislý odborný poradný orgán riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra /ďalej ako FN Nitra / ustanovená na posudzovanie etického aspektu poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácii v rámci prevencie, dispenzarizácie, diagnostiky, liečby a biomedicínskeho výskumu.
  1. Komisia rešpektuje a uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd, ako aj medzinárodné dohovory o ľudských právach a bioetike.
  1. Biomedicínsky výskum, resp. posudzovanie klinických štúdií sa musí riadiť Helsinskou deklaráciou, jej doplnkami, platnou právnou úpravou v Slovenskej republike a Európskej únii. Etické komisie rešpektujú pravidlá správnej klinickej praxe /Good Clinical Practice/.
  1. Činnosť Komisie a jej rokovací poriadok upravuje štatút etickej komisie.

 

Kontaktné údaje :

PharmDr. Mária Göböová PhD.Mgr. Anna Schellbergerová
predsedníčka
maria.goboova@fnnitra.sk
tajomníčka etickej komisie a kontaktná osoba
037/6545 331
anna.schellbergerova@fnnitra.sk

Členovia etickej komisie :

PredsedníčkaPharmDr. Mária Göböová PhD.
TajomníčkaMgr. Anna Schellbergerová
ČlenoviaPhDr. Melanie Beťková, PhD
MUDr. Marta Miklošková
MUDr. Monika Sekerešová, MPH
JUDr. Zuzana Koprdová
Nezávislý členprof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

 

Súbory na stiahnutie

jazyk »