Fakultná nemocnica Nitra Kamerový systém

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).  Podľa pokynov Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov š. 3/2019 .

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO: 17336007, telefón: +421(0)37 6545 947, e-mail: gdpr@fnnitra.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Radoslav Hudec, MBA , telefón: +421(0)37 6545 947, e-mail: gdpr@fnnitra.sk

Účel spracúvania osobných údajov :

ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)
Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:

V prípade kamerového systému určeného pre monitorovanie stavu pacientov – Klinika detí a dorastu, Chirurgia, Infekčná klinika sa záznam nevykonáva.

Monitorovanie kamerovým systémom slúži na monitorovanie zdravotného stavu pacienta za účelom oprávneného zájmu priamo spätého s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – vzdialené kontrola vitálnych funkcií a forma pacientskeho dorozumievacieho systému.

V iných priestoroch – ak je vyhotovený záznam nevyužitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Na FN Nitra neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. namietať spracúvanie osobných údajov,
  4. na prenosnosť svojich osobných údajov;
  5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

jazyk »