Príkaz riaditeľa č.7


Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra

 

riaditeľ: MUDr. Milan Dubaj, PhD.

 

 Príkaz riaditeľa č. 7/2020

 Základné usmernenie zebezpečenia zdravotnej starostlivosti vo FN Nitra v období COVID-19 pandémie

 

V súvislosti s prebiehajúcou COVID pandémiou boli vo FN Nitra dňa 8.4.2020 prijaté zmeny v  organizácii práce jednotlivých kliník, oddelení a v manažmente pacientov. Základný princíp zmeny spočíva v prehodnotení delenia jednotlivých budov, kliník, oddelení, urgentu na „zelené a červené zóny“, kde vidíme vysoké epidemiologické riziko kríženia presunov pacientov, personálu, materiálu a nemožnosti vytvorenia vstupných a výstupných filtrov.

Nová koncepcia je založená na princípe vytvorenia „dvoch nemocníc“ (červená-COVID+ a zelená-COVID-) vo FN Nitra. Táto koncepcia dočasne limituje delenie pacientov podľa jednotlivých odborností a zavádza prioritné delenie pacientov na COVID pozitívnych, suspektých (červení pacienti) a negatívnych (zelení pacienti). „Červená (COVID+)  nemocnica“ bude vo FN Nitra tvorená Infekčnou klinikou a pavilónom chirurgických disciplín. Ostatné nemocničné pavilóny budú súčasťou „zelenej (COVID-) nemocnice.

Práca na Infekčnej klinike už v tomto čase prebieha v režime COVID pandémie. Zmeny činnosti v pavilóne chirurgických disciplín, hlavne postupnej reprofilizácie lôžok na 3.,4. a 5. poschodí (COVID oddelenie) resp. potenciálne rozšírenie činnosti KAIM do priestorov centrálnych operačných sál budú riešené etapovite podľa vývoja epidemiologickej situácie.

  

Manažment pacienta od triáže až po demitus:

 

 1. Zelený urgent:

Základom organizácie a manažmentu pacienta je skríningové triedenie pacientov pri vstupe do FN Nitra na triážnom pracovisku alebo triedenie pacientov priamo posádkou RZP a RLP. Všetci pacienti okrem traumatologických pacientov, detí a pôrodov, u ktorých nie je pozitívny žiadny anamnestický skríningový faktor sú odosielaní alebo privezení na „zelený urgent“ v Liečebnom pavilone do priestorov doterajšieho OUM a po vyšetrení sú manažovaní štandardne v doterajšom režime v spolupráci s jednotlivými klinikami, oddeleniami a konziliárnymi lekármi. Taktiež deti, traumatologickí, gynekologickí, urologickí pacienti bez pozitívnych skríningových faktorov sú nasmerovaní na príslušné odborné ambulancie, ktoré sú lokalizované na príslušných klinikách resp, oddeleniach. Pri diagnostike takýchto pacientov je využívané SONO, RTG a CT v izolovanej zelenej zóne prízemia pavilónu chirurgických disciplín

 

 

 1. Červený urgent:

Červený urgent je zriadený v priestoroch doterajších chirurgických ambulancií na prízemí pavilónu chirurgických disciplín (PCHD) s vyznačeným izolovaným vstupom pre pacienta resp. RZP/RLP. Jeho súčasťou sú červené CT, RTG a SONO pracoviská. Na červený urgent  prichádza pacient z triážneho pracoviska alebo je privezený RZP/RLP posádkou s jedným pozitívnym skríningovým faktorom a s akútnymi ťažkosťami rôzneho charakteru za účelom zhodnotenia  a doriešenia stavu s následným výstupom:

 1. Pacient vyžaduje akútnu diagnostiku (CT, RTG, USG, lab. testy) alebo operačnú intervenciu a  nie je možné úplne vylúčiť ochorenie COVID, aj keď pacient nejaví známky ochorenia COVID-19, v tom prípade bude pacient akútne bez zdržania po zhodnotení anamnestických údajov, klinického obrazu a fyzikálneho vyšetrenia  fyzicky prijatý na COVID oddelenie. Formálne bude prijatý do stavu kliniky resp. oddelenia podľa primárnej diagnózy, ktorá pacienta bezprostredne ohrozuje na živote a zdraví. Ak bude potrebné, realizuje sa akútne CT, resp. USG, RTG v červenej zóne.
 2. Ak sa po zhodnotení anamnestických údajov a klinického stavu pacienta vylúči predchádzajúce podozrenie na COVID-19, to znamená, že sa prehodnotí pôvodne určená pozitivita jedného skríningového faktora, tak pacient bude prehodnotený na „zeleného“ . Ak ale pacient vzhľadom na anamnestické údaje, subjektívne ťažkosti ako aj objektívny klinický stav vyžaduje ďalšie diferenciálne diagnostické doriešenie, bude odoslaný na zelený urgent (resp. zelenú urologickú, gynekologickú, ORL, očnú, detskú, traumatologickú ambulanciu) za účelom doriešenia stavu.
 3. Ak po zhodnotení anamnestických údajov a klinického stavu bude vysoké podozrenie na COVID-19, resp. pacient odpovie kladne aspoň na 2 otázky so skríningového dotazníka a bude javiť infekt HDC, tak bude odoslaný priamo na infektologickú ambulanciu za účelom doriešenia stavu.
 4. Ak sa po zhodnotení anamnestických údajov, objektívneho klinického statusu a fyzikálneho vyšetrenia vylúči podozrenie na COVID-19 a stav pacienta nebude vyžadovať ďalšiu akútnu diagnostickú a terapeutickú intervenciu, bude pacient prehodnotený na zeleného a bude demitovaný do ambulantnej starostlivosti.
 5. Polytraumy a pacienti v bezvedomí, kde nie je možné zistiť odpovede na skríningové otázky sú priamo manažovavaní na červený urgent resp. izolačnú časť KAIM a sú automaticky považovaní za COVID suspektných.

 

 1. COVID ambulancia infekčnej kliniky:

Pacienti s dvoma alebo viacerými pozitívnymi skríningovými anamnestickými faktormi resp. s vysokosuspektným  COVID klinickým stavom sú po triáži na vstupe do FN Nitra alebo posádky RZP/ RLP priamo odoslaní  alebo privezení na COVID ambulanciu na Infekčnej klinike. COVID ambulancie Infekčnej kliniky sa nachádzajú v priestoroch budovy infekčného pavilónu v pôvodných  kožných ambulanciách, genetickej a imunologickej ambulancii.

 

 

 1. COVID oddelenie (reprofilované lôžka na 3.,4,5. poschodí PCHD)

Červený pacient, ktorý príde na červený urgent  a bude vyžadovať hospitalizáciu resp. akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť bude fyzicky hospitalizovaný na COVID oddelení, ale bude formálne prijatý do NIS XANTA tej ktorej kliniky, resp. oddelenia podľa primárnej diagnózy. Keďže na COVID oddelení budú hospitalizovaní pacienti s rôznymi diagnózami a nebudú tam vzhľadom na epidemiologické opatrenia prebiehať prednostovské, resp. primárske veľké vizity, bude potrebné, aby boli títo pacienti manažovaní atestovanými špecialistami daných odborností (konzilármi).

 

 

 

 1. Traumatologická ambulancia:

Traumatologická ambulancia je zaradená do zelenej zóny a sú v nej manažovaní pacienti s negatívnymi skríningovými faktormi, ktorí prešli triážnym pracoviskom alebo triedením posádkami RZP resp.RLP. Úrazoví pacienti s pozitívnym skríningovým faktorom budú manažovaní na červenom urgente. Manažment polytraumy , resp.pacienta v bezvedomí je uvedený vyššie / B-5/.

 

 1. Ostatné usmernenia:
 2. Červený pacient na COVID oddelení okrem riešenia primárnych ťažkostí, pre ktoré bol prijatý, bude mať samozrejme realizované testy na potvrdenie, resp. vylúčenie ochorenia COVID-19. Ak bude primárne červený pacient na COVID oddelení v PCHD potvrdený na ochorenie COVID a bude schopný prevozu, preloží sa na Infekčnú kliniku
 3. Ak bude primárne červený pacient hospitalizovaný na COVID oddelení prehlásený za negatívneho a bude vyžadovať ďalšiu starostlivosť, bude fyzicky preložený (formálne je v stave príslušnej kliniky) do „Zelenej“ nemocnice na príslušnú kliniku, resp. podľa voľných kapacít, kde bude ďalej manažovaný príslušným odborom.
 4. Ak bude pacient COVID negatívny a nebude vyžadovať ďalšiu zdravotnú starostlivosť, bude demitovaný do domácej karantény a ďalšej ambulantnej starostlivosti.
 5. Vzhľadom na núdzový stav a bezpodmienečnú dostupnosť konziliárov pre červenú i zelenú nemocnicu, je pri komunikácii konziliárnych lekárov používaný  okrem bežného nemocničného telefóneho kontaktu aj mobil. V ÚPS pred akútnym operačným výkonom kontaktuje operatér resp. konziliár zelený aj červený urgent a oznámi svoju dočasnú nedostupnosť. Súčasne v čase svojej  nedostupnosti počas operačnej intervencie zabezpečí primerané konziliárne služby iným slúžiacim lekárom.
 6. Zabezpečenie akútnej zdravotnej starostlivosti pacientov hospitalizovaných na COVID jednotke bude zabezpečovať lekár pridelený na túto jednotku v súčinnosti s konziliárnymi lekármi.
 7. Lekár COVID jednotky, v prípade nutnosti poskytne súčinnosť a pomoc lekárovi na červenom urgente, resp.lekár červeného urgentu sa podľa situácie zúčastňuje práce na COVID jednotke. Konziliárny lekár je taktiež k dispozícii pre konzultácie lekára červeného urgentu .
 8. Službukonajúci lekár červeného urgentu je pre prípad potreby k dispozícii na konzultáciu pre triážny stan.
 9. V prípade umiestnenia COVID pacienta v červenej zóne PCHD, liečbu na COVID ochorenie manažuje infektológ.
 10. V hraničných alebo klinicky sporných situáciách rozhoduje o manažmente pacienta riaditeľská služba.

 

Toto základné usmernenie bude podľa vývoja epidemiologickej situácie resp. pripomienok službukonajúceho personálu priebežne aktualizované.

 

 

 

V Nitre, 13.4.2020                                                                                  MUDr.Milan Dubaj, PhD

riaditeľ FN Nitra