ZMENA: Manažment predoperačnej prípravy

22.5.2020 sa obnovila činnosť Anesteziologickej ambulancie FN Nitra.

Plánovaný operačný výkon alebo intervencia:

Anesteziologické predoperačné vyšetrenie potrebné k operačnému výkonu bude zrealizované najneskôr 3 dni pred nástupom pacienta do nemocnice.
Pacienti, ktorí budú vyžadovať ster s vyšetrením RT-PCR ho absolvujú po anesteziologickom vyšetrení. Súčasťou lekárskeho vyšetrenia je epidemiologická anamnéza, zostáva zachované triedenie pacientov.