Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Hypertenziologická ambulancia

MUDr. Miroslav Hoppan 
lekár

MUDr. Jana Nová 

lekár

Jana Labudová
zdravotná sestra

kontakt
037/6545 866

Regionálne krajské centrum pre diagnostiku, liečbu a výskum artériovej hypertenzie.

 

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok

Odbery

07:00 – 15:00

08:00-08:30

 

Komplexný manažment artériovej hypertenzie si v súčasnosti vyžaduje multidisciplinárny prístup k pacientovi.

Koordinácia manažmentu hypertenzie umožňuje komplexný pohľad na pacienta s hypertenziou, zlepšuje diagnostický proces a zvyšuje efektivitu liečby. Výsledkom tejto komplexnej starostlivosti je nielen snaha o dosiahnutie a udržanie cieľových hodnôt krvného tlaku, ale súčasne aj metodikou pre zabránenie manifestácii ďalšieho množstva zdravotných problémov a komplikácii v zmysle poškodenia cieľových orgánov.

Regionálne krajské centrum pre diagnostiku, liečbu a výskum hypertenzie predstavuje špecializované odborné diagnostické a liečebné pracovisko pre dispenzarizáciu pacientov s artériovou hypertenziou, jej rizikovými faktormi a komplikáciami pri poškodení cieľových orgánov (najmä s kardiovaskulárnymi, nefrologickými, cerebrovaskulárnymi, metabolickými a oftalmologickými komplikáciami).

 

Úlohy Centra

Centrum poskytuje predovšetkým komplexnú ambulantnú preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť v klinickej hypertenziológii pre pacientov dospelého veku. Súčasne zastrešuje konziliárnu činnosť v klinickej hypertenziológii pre zdravotnícke zariadenia s primárnou a sekundárnou ambulantnou starostlivosťou (praktickí lekári, odborní lekári, lôžkové oddelenia v nemocniciach).

Hlavným poslaním Regionálneho krajského hypertenziologického centra je najmä skvalitnenie a urýchlenie diagnostiky, výber adekvátnej terapie a sledovanie kontroly hypertenzie v aktuálnych podmienkach pracoviska pri súčasných možnostiach.

Kontrola artériovej hypertenzie, liečba a jej účinnosť má na Slovensku stále svoje veľké rezervy. Artériová hypertenzia je závažný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a ako samotné ochorenie má jednoznačne interdisciplinárny charakter. Nedostatočná liečba vedie ku komplikovaným ochoreniam vnútorných systémov a orgánov. Klinická hypertenziológia sa javí ako interdisciplinárny odbor zasahujúci do širokého spektra problematiky najmä vnútorného lekárstva, ale aj do viacerých klinických a teoretických odborov.

Novovytvorené centrum pre diagnostiku, liečbu a výskum artériovej hypertenzie pri Internej klinike FN Nitra je lokalizované v samostatných priestoroch. Pre hospitalizáciu pacientov so závažnou artériovou hypertenziou slúži posteľová časť kliniky vrátane JIS a metabolickej jednotky. Centrum spolupracuje s vedeckými pracoviskami, s klinikami a inými pracoviskami liečebných zariadení, ktoré sa zaoberajú problematikou artériovej hypertenzie. V nemalej miere sa uskutočňuje riešenie výskumných projektov v klinickej hypertenziológii a aplikovanie výsledkov výskumu v diagnostike a v poskytovaní liečebno – preventívnej starostlivosti zo zameraním na individuálny terapeutický prístup k pacientom. Predpokladá sa úzka spolupráca s medzinárodným MED-PED ( Make Early Diagnose- Prevent Early Death ) projektom internej kliniky, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou závažných (familiárnych) porúch metabolizmu lipoproteinov. Táto činnosť sa vykonáva v rámci hypertenziologického centra, ide o špecializovanú ambulanciu pre diagnostiku a liečbu závažných porúch metabolizmu lipoproteinov. Jej pôsobnosť a rozsah činnosti je určená vestníkom Ministerstva zdravotníctva SR.

Odbornými garantmi hypertenziologického centra sú Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC. a Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC Slovenský ústav srdcovo – cievnych chorôb, Bratislava (SUSCH)

 

Vhodné formy hypertenzie k podrobnejšiemu vyšetreniu

  • ťažká artériová hypertenzia esenciálna a sekundárna
  • rezistentné formy hypertenzie
  • hypertenzia akéhokoľvek stupňa so špecifickými laboratórnymi či morfologickými nálezmi a odchýlkami ( napr. hypokaliémia, renálna insuficiencia, zväčšenie nadobličiek, asymetria veľkosti nadobličiek a pod. ).
  • epizodická (paroxyzmálna) hypertenzia s významnými hypertenznými kvantitatívnymi špičkami
  • hypertenzia u pacientov s metabolickým syndrómom
  • juvenilná hypertenzia
  • hypertenzia u staršom veku
  • hypertenzia v gravidite

 

Konziliárnymi pracovníkmi centra sú zdravotnícki odborní pracovníci z rôznych klinických odborov, ktorí integrovane poskytujú odbornú starostlivosť v oblasti klinickej hypertenziológie.

Vznik Regionálneho krajského centra pre diagnostiku, liečbu a výskum artériovej hypertenzie pri Internej klinike nadväzuje na dlhoročnú pôsobnosť hypertenziologickej ambulancie (od r.1990), ktorá sa vhodne dopĺňa s multidisciplinárnym zameraním Internej kliniky FN Nitra. MUDr. Jana Sirotiaková, ktorá v súčasnosti kliniku vedie, je dlhoročnou členkou výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. S viacerými spolupracovníkmi z kliniky sa aktívne viac rokov podieľa na prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti klinickej hypertenziológie. Na pracovisku boli realizované viaceré medzinárodné multicentrické klinické štúdie z tejto problematiky ( Premier, Advance, Matrix, Ontarget ) a vlastné klinické štúdie zaoberajúce sa problematikou hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom a hypertenziou v gravidite. Diagnostika a liečba hypertenzie v gravidite má na pracovisku dlhoročnú tradíciu, vrátane konzultačnej činnosti, ktorá je často nad rámec Nitrianskeho kraja. Základným článkom hypertenziologického centra je hypertenziologická ambulancia.

 

Farmakoterapia artériovej hypertenzie

Z hľadiska dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku je jednoznačne uprednostnený indivividuálny prístup ku všetkým vyšetrovaným pacientom. V problematických prípadoch (noncompliance, liekové interakcie, závažné nežiaduce účinky, zlyhanie antihypertenzívnej liečby) sa predpokladá spolupráca s klinickými farmakológmi, resp. s klinickými farmaceutmi.

 

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

 

 

jazyk »