Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Geriatrická ambulamcia

doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.
lekár

Emília Skovajová
sestra

kontakt
037/6545 355

Ambulantné hodiny

Pondelok – Piatok9:00 – 10:00

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť seniorom, t.j. osobám nad 65 rokov.

Komplexná starostlivosť vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa najmä na diagnostiku, liečbu, zhodnotenie funkčného stavu a potenciálu seniorov, a sociálne následky chorôb, pričom úzko spolupracuje i so sociálnymi pracovníkmi pri aplikácii sociálnej gerontológie a sociálnej geriatrie.

Modifikuje liečbu a starostlivosť o pacientov s rozvinutými geriatrickými syndrómami / imobilita, inkontinencia, inanícia, impakcia /, dispenzarizuje pacientov s diabetom, po NCMP, s a. hypertenziou, ICHS, s inkontinenciou moču, s kognitívnymi poruchami, s malnutríciou, poruchami stability a pádmi, s psychosomatickými poruchami s adaptačným zlyhaním, s multimorbidiou a dlhovekých pacientov nad 90 rokov.

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

jazyk »