Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej farmakológie (OKF ) vzniklo v nitrianskej nemocnici v januári 1990 po získaní kvalifikácie lekára v klinickej farmakológii a farmaceuta v klinickej farmácii. Počiatočné aktivity oddelenia sa zameriavali na klinicko-farmakologické konzultácie v oblasti racionálnej a bezpečnej farmakoterapie a na ambulantnú liečbu artériovej hypertenzie.

V súčasnosti poskytujeme spektrum odborných konzultácií v oblasti antibiotickej liečby (ATB), bezpečnosti a rizika užívania liekov počas gravidity a v čase laktácie (grav+l), rizika klinicky významných liekových interakcií u pacientov s kombinovanou liečbou, posúdenie nežiaducich účinkov liekov (NUL), návrhy alternatívnej liečby pri intolerancii liečiv alebo pomocných látok, indikácie adekvátnej liečby, vhodných kombinácií, správneho podávania liekov, redukciu dávok liekov pri obličkovom alebo pečeňovom poškodení a ďalších problémov spojených s farmakoterapiou. V rokoch 2000 – 2008 klinickí farmaceuti oddelenia poskytli viac ako 5000 konzultácií. Každoročne sa počet konzultačných požiadaviek zvyšuje. Štruktúru konzultácií uvádzame nižšie v grafe.

V roku 1992 OKF rozšírilo spektrum činností o farmakokinetický servis terapeutického monitorovania hladín liečiv (TDM) v spojení s interpretáciou výsledkov pre individuálnych pacientov v zmysle koncepcie klinickej farmakológie a koncepcie klinickej farmácie. K dominujúcim stanoveniam na našom pracovisku patrí TDM digoxínu, antibiotík- najmä gentamicínu a vankomycínu, kyseliny valproovej a karbamazepínu, teofylínu, cyklosporínu A. V rokoch 1992-2008 sme spolu stanovili 66 450 viac ako 20 rôznych druhov liečiv. TDM sme v posledných rokoch rozšírili aj o monitorovanie imunosupresívnej látky takrolimusu a niektorých návykových a omamných látok (amfetamín/metamfetamín, kanabinoidy). Všetky výsledky TDM interpretujeme s aspektom pre ďalšiu liečbu hospitalizovaných, či ambulantne liečených pacientov. Pri TDM využívame v súčasnosti metodiky fluorescenčnej polarizačnej analýzy a mikročasticovej imunonalýzy, v blízkej budúcnosti plánujeme využívať chemoluminiscenčné metodiky, ktoré eliminujú možné interferencie súčasnej farmakoterapie. V nižšie uvedenom grafe uvádzame prehľad najfrekventovanejšie monitorovaných liečiv v našom laboratóriu, ako aj spektrum monitorovaných liečiv s požiadavkou správnych časových odberov, ktoré sú dôležité pre správnu interpretáciu výsledkov. Pre správnu interpretáciu výsledku je dôležité na žiadanke uviesť aj súčasnú farmakoterapiu pacienta.

Súčasťou našej práce sú aj pedagogické aktivity v klinickej farmakológii a klinickej farmácii, farmakológii pre ošetrovateľstvo. V rokoch 2000- 2002 sme boli Klinikou klinickej farmakológie FZaSP Trnavskej univerzity, neskôr sa oddelenie klinickej farmakológie stalo súčasťou Internej kliniky II. Fakutnej nemocnice Nitra a Fakulty ošetrovateľsva UKF v Nitre. Doteraz s našim odborným dohľadom spracovali viacerí poslucháči Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave diplomové, rigorózne práce a pracujú na doktorandských prácach.

Zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa zúčastnili odborných stáží v oblasti farmakokinetiky a ostatných špecializovaných činnostiach klinickej farmakológie a klinickej farmácie 2 lekári pred atestáciou z klinickej farmakológie a viacerí farmaceuti v príprave na atestáciu z klinickej farmácie. Odbornú stáž vo farmakokinetike absolvovala v roku 2001 jedna klinická farmaceutka z Prahy-Motole.

Od roku 1990 sme sa zapojili do viacerých klinických sledovaní nových liečiv v I.- III. fáze klinického sledovania, absolvovali sme viaceré školenia v správnej klinickej praxi a získali aj vzdelanie formou certifikovanej metódy.

Od začiatku existencie OKF sa pracovníci venujú prednáškovej a publikačnej činnosti a organizácii odborných podujatí. Doteraz sme publikovali viac ako 200 prác v knihách, skriptách, v zahraničných a domácich časopisoch, abstraktových zborníkoch. Dokladáme zoznam najvýznamnejších publikovaných prác.

Rozsah kľúčových klinicko-farmakologických aktivít:

 • konzultácie o racionálnom podaní liečiv – indikačné možnosti
 • odporučené dávkovanie liečiv pri normálnych parametroch
 • redukované dávky liečiv (obličkové a pečeňové poškodenie)
 • posúdenie rizika liekových interakcií
 • zhodnotenie duplicity liečiv a polypragmázie
 • posúdenie bezpečnosti liečby v gravidite a laktácii
 • posúdenie možných nežiaducich účinkov liekov a ich hlásenie do národného centra
 • terapeutické monitorovanie hladín liečiv spolu s interpretáciou výsledkov pre ďalšiu liečebnú stratégiu individuálnych pacientov
 • informácie o možnostiach klinických sledovaní nových liečiv a etických aspektoch
 • ostatné problémy spojené s užívaním liekov

Súčasné zloženie pracovníkov, ich kvalifikácie, kontakty:

PharmDr. Mária Göböová PhD.– atestácia z klinickej farmácie I.stupňa a II.stupňa, atestácia z lekárenstva a certifikát z Klinického skúšania produktov a liekov, PhD. v odbore farmakológia na FaF UK Bratislava; kl. 370;
MUDr.Karin Máčalová – internista s atestáciou z odboru klinická farmakológia a atestácia z odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; kl. 548;
Ľubica Šalkovská – zdravotná laborantka vo farmakokinetickom laboratóriu, kl.243;

Telefonické konzultácie pre lekárov, farmaceutov, pacientov:

 • denne v čase od 7:00 – 15:00
 • klinický farmakológ 037 / 6545 492, klinický farmaceut 037 / 6545 370

Ambulancia klinickej farmakológie:

 • denne v pracovnom čase, tel. objednávky 037/6545 492, 370

Možnosti odborných stáží (na základe súhlasu riaditeľstva FN Nitra):

PREDGRADUÁLNE VZDELÁVANIE – poslucháči Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, poslucháči fakúlt ošetrovateľstva / diplomové práce, študenské vedecké práce/;

POSTGRADUÁLNA PRÍPRAVA (v odboroch klinická farmácia, klinická farmakológia); rigorózne a doktorandské štúdium;

ODBORNÉ STÁŽE – terapeutické monitorovanie hladín liečiv, lieková informatika, klinické skúšanie liečiv a produktov, etické aspekty klinického skúšania liečiv.

Spektrum monitorovaných liečiv na OKF FN Nitra a odporučené časové odbery

Informácie o možnostiach stanovení hladín liečiv a správnych odberov:

 • Farmakokinetické laboratórium 037/6545 243
 • Pracovňa klinických farmaceutov 037/6545 370
jazyk »