Modernizácia zdravotníckej technológie vo Fakultnej nemocnici Nitra

Modernizácia zdravotníckej technológie vo Fakultnej nemocnici Nitra

Názov projektu:                      Modernizácia zdravotníckej technológie FN Nitra

Kód ITMS2014+:                     302021S789

Termín realizácie:                  07/2019 – 06/2021

Oprávnené výdavky:               17 121 976,28 EUR

Predmetom realizácie projektu „FN NITRA“ je komplexná modernizácia prístrojového vybavenia Fakultnej nemocnice za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou. Harmonogram realizácie hlavnej aktivity a celého projektu bol stanovený na 24 mesiacov.

Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti a podpora zdravia pre všetky skupiny obyvateľstva. Realizáciou aktivity dôjde k obstaraniu zdravotníckej techniky, ktorá bude využívaná pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach nemocnice. V rámci aktivity dôjde k obstaraniu zariadení a zdravotníckej techniky na viaceré lôžkové oddelenia za účelom komplexnej modernizácie nemocnice. Najvýznamnejšou obnovou technologického vybavenia prejdú kliniky a oddelenia: Centrálne operačné sály, KAIM, Chirurgické kliniky a Interná klinka. Modernizácia sa v menšom rozsahu dotkne aj Gynekologicko – pôrodníckej kliniky, Urologického oddelenia, Kardiologickej klinky, Klinika novorodencov, detí a dorastu, Kliniky otorinolaryngológie, Neurologickej kliniky, Oddelenia cievnej chirurgie a Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie.

Naplnenie merateľného ukazovateľa podmieňujeme tiež plnením čiastkových cieľov, ktoré budú dosiahnuté realizáciou projektu:

  • Zvýšenie obložnosti lôžok
  • Skrátenie doby hospitalizácie
  • Udržiavanie pozitívneho hospodárskeho výsledku nemocnice a kladnej EBIDTA
  • Skrátenie doby diagnostiky akútnych pacientov
  • Zvyšovanie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami

Aktivity projektu

číslo

názov aktivity

1

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Podporné aktivity

Merateľné ukazovatele projektu:

Názov merateľného ukazovateľa

Merná jednotka

hodnota

Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc

počet

1