Červené zóny pre pacientov podozrivých na COVID-19

Z dôvodu poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientom podozrivým na vírusové ochorenie COVID- 19, zriedila FN Nitra 3 červené zóny a prijala tak veľmi prísne opatrenia v súlade so smernicou hlavného hygienika. Prvá zóna je určená pre chirurgické disciplíny, druhá pre pacientov ORL, urológie,  gynekológie, kliniky detí a dorastu a tretia pre liečebný pavilón interných disciplín. Priestory sú označené návesnými tabuľami. Mapka znázorňuje vchod do nemocnice a cestu k jednotlivý červeným zónam. Usmernenie, do ktorej zóny má pacient ísť vykoná personál vstupného triážneho stanu s možnosťou doprovodu pacienta silovými zložkami – polícia, armáda SR.

Priložené fotografie rovnako upresňujú trasu pre pacientov, tak aby sa jednoducho nasmerovali na konkrétne pracovisko upravené pre pacientov podozrivých na Covid-19.

Na pacientov vyžadujúcich si priame testovanie na na vírusové ochorenie COVID- 19 zriedila FN Nitra v spolupráci s rádom Maltézskych rytierov triážny stav, ktorý slúži ako pomocný priestor pre infekčnú kliniku. Pacienti sú vyšetrovaní a testovaní v priestoroch infekčnej kliniky

Testovanie pacientov na COVID-19

Mapa FN Nitra s označením červených zón

Cesta ku červenej zóne 1 – chirurgické disciplíny

Cesta ku červenej zóne 2 – ORL, urológia,  gynekológia, klinika detí a dorastu

Cesta ku červenej zóne 3 – liečebný pavilón interných disciplín